Gå tilbake til:
Du er her:

Opprettelse av ny grunneiendom, festetomt (bortfeste i mer enn 10 år), anleggseiendom og arealoverføring er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven (§ 20-4 d, jf § 26-1).
Det vil si at det kreves tillatelse etter reglene i plan- og bygningsloven før man kan få oppmåling.

Pris

Det vil bli innkrevd et saksbehandlingsgebyr for kommunens behandling av delingssøknaden. Se vår gebyrkalkulator.

Faktura sendes søker om ikke annen mottaker skriftlig har bekreftet at denne skal motta faktura. Det gjøres oppmerksom på at gebyrkravet gjelder for saksbehandlingen, uansett søknadens utfall.

Det vil bli innkrevd et eget gebyr for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Kriterier og vilkår

Søknaden kan kun fremmes av den eller de som er eier(e) av eiendommen(e). Med dette menes den eller de som er registrert som hjemmelshaver(e) til eiendommen(e) i grunnboken. Samtlige hjemmelshavere til samtlige eiendommer som skal avgi, eller motta areal må signere på søknaden. Dersom hjemmelshaver er et firma må det leveres firmaattest som ikke er eldre enn 3 mnd sammen med søknaden, og den eller de som har signatur i henhold til nevnte firmaattest må signere.

Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker må det framlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e). En slik fullmakt må være datert og entydig.

Søknaden må inneholde:

  • Søknadsskjema (5153 og 5880)
  • Gjenpart av nabovarsel (5155, 5154)
  • Oppdatert basiskart i målestokk 1:1000

Tillegg for byggetomter:

  • Forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten
  • Eventuelle private erklæringer for vann/avløp.
  • Tillatelse/uttalelse fra Bymiljøetaten (kommunale veier) eller Statens vegvesen.
  • Eventuelle private veirettserklæringer.

Om søknadsprosessen

For å se oversikt over hva som kreves ved søknad om fradeling se Direktoratets veiledning.

Nabovarsling
Fullstendig naboliste kan bestilles i kart- og byggesaksbutikken, eventuelt fås i vårt kundesenter.

Nabovarsel sendes til de berørte naboer iht nabolisten. Nabomerknadsfristen må være utgått før en søknad kan innleveres til behandling. En eventuell dispensasjonssøknad må angis særskilt.

Utfylt gjenpart av nabovarsel med kvittering må vedlegges søknaden. Gjenpartens forside må være identisk utfylt som de nabovarsler som er sendt eller utdelt til naboer. På gjenpartens kvitteringsside kan det enten brukes personlig kvittering eller kvittering fra Posten for rekommanderte sendinger.

Basiskart
Kartet kan bestilles i kart- og byggesaksbutikken, eller kjøpes i vårt kundesenter. Omsøkt fradeling/endring av grensen må tegnes inn på kartet så godt som mulig. Bruk gjerne tekst for å beskrive detaljer. Dersom du har digitale data på den nye grensen bør dette sendes inn. ....sosi, dxf eller lignende format.

Dispensasjonssøknad

En fradeling/endring av grenser må tilfredsstille alle krav til byggetomt som angitt i pbl kapittel 26, 27, 28 og 29. I tillegg må en fradeling/endring av grensen være i henhold til gjeldende kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan, og ikke komme i konflikt med gjeldende byggesaksbestemmelser.

Hvis søknaden ikke oppfyller disse bestemmelsene, er en delingstillatelse betinget av en dispensasjon, jf. pbl kapittel 19.  En søknad om dispensasjon må begrunnes særskilt. Det kan bare gis dispensasjon dersom det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon. Det er søkers oppgave å gi eller innhente de opplysningene som myndighetene skal bygge sin dispensasjonsavgjørelse på.

Avstand til nabogrense/Samtykke
Avstand til nabogrense bestemmes av plan- og bygningsloven eller byggegrense i reguleringsplan. Hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter(Pbl § 29-4).
Avstanden til grensen beregnes fra byggverkets fasadeliv.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt ovenfor, eller i nabogrense:

  • når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller
  • ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak.(inntil 1 m fra nabogrense)

Det er mulig å søke dispensasjon fra § 29-4, dersom man ikke får samtykke fra nabo.

Søknad sendes til

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Hovedregelen i pbl § 21-7: søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 som ikke medfører dispensasjon, skal avgjøres innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger.

Det vises til pbl § 21-7 for unntakene fra hovedregelen.

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 5 - Vi holder åpent fra 08:00 til 14:45.