Gå tilbake til:
Du er her:

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Grensejusteringer krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, men rekvirent (eierne) må fylle ut skjemaet «Rekvisisjon om oppmåling» og sende dette til kommunen. Kommunen vil deretter vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Ved godkjent rekvisisjon vil det bli opprettet en sak behandles av en landmåler ved Seksjon for oppmålingsforretning. Landmåleren går gjennom saken og kaller deretter inn de aktuelle partene til oppmålingsforretning. Hvis kriteriene for grensejustering ikke kan oppfylles må det søkes om en arealoverføring.

Pris

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som framkommer av selvkostprinsippet. Hvis kommunen oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredel. Oversittes fristen med ytterligere to måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredel.
 
Se vår gebyrkalkulator.

Kriterier og vilkår

Kriterier for grensejustering (Matrikkelloven § 16 og Matrikkelforskriften § 34)

  • Arealet på de involverte eiendommene må ikke endres mer en 5% som følge av grensejusteringen. Den minste av eiendommene legger dermed føringer for hvor stort arealet kan være.
  • En grensejustering kan maksimalt utgjøre 500 m2, selv om dette skulle utgjøre mindre enn 5 % av en eiendom.
  • Hvis det gjennomføres flere grensejusteringer på en og samme eiendom, legges tidligere grensejusteringer inn som en del av beregningsgrunnlaget. Dette gjelder grensejusteringer gjennomført etter 01.01.2010. Hvis totalen overstiger 5 % må saken gjennomføres som en «Arealoverføring».
  • Hvis begge eiendommene både får og avgir areal til hverandre, kan ingen av eiendommene avgi eller motta mer enn 20 % av sitt totale areal.
  • Verdien av arealene som overføres kan ikke overstige folketrygdens grunnbeløp (1G) for noen av eiendommene (ca kr. 92 000 fra 01.05.2016 se: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden)
  • Arealene som berøres av justeringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal med ulike formål (For eksempel vei og bolig) krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

Her er det ikke snakk om en søknad i vanlig forstand, men rekvisisjonen (skjema) sendes til

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.