Gå tilbake til:
Du er her:

Reseksjonering går ut på å endre tidligere seksjonert eiendom.

Kriterier og vilkår

Det reseksjoneringen går ut på, vil avgjøre hvem som skal fremsette begjæring om reseksjonering og hvem som eventuelt skal gi sitt samtykke til reseksjoneringen.

Vi nevner de viktigste typetilfellene av reseksjonering, for hvem som skal fremsette begjæringen og hvem som eventuelt skal samtykke i reseksjoneringen:

 • Ved ytterligere oppdeling av en seksjon eller sammenslåing av seksjoner skal begjæringen framsettes av den/de som er registrert som hjemmelshaver(e) i grunnboken til de seksjoner som direkte berøres av endringen.

Sameiemøtets samtykke er nødvendig i tillegg dersom:

- Oppdelingen eller sammenslåingen medfører at det opprettes nye seksjoner som fører til økning av det samlede stemmetall.
- Delingen medfører endringer av tomt eller bebyggelsen som går utover vanlig forvaltning.

Styrets samtykke er nødvendig i tillegg dersom:

- Oppdelingen / sammenslåingen medfører økning av fellesareal
- Oppdelingen medfører mindre bygningsmessige tiltak.

 • Ved endring av formålet med seksjonen, f.eks fra boligformål til næringsformål, skal begjæringen fremsettes av seksjonens hjemmelshaver med samtykke fra sameiermøtet. Endring i en seksjonsgrense krever alltid samtykke fra seksjonens hjemmelshaver.
 • Ved utvidelse eller reduksjon av bruksenheten, ved redusering eller økning av fellesareal eller opprettelse av nye seksjoner på fellesareal, skal begjæringen fremsettes av styret. Sameiemøtets samtykke vil kunne være nødvendig.
 • En endring av nevner i sameiebrøken, krever samtykke fra samtlige hjemmelshavere.
 • I øvrige tilfeller skal reseksjoneringen som hovedregel fremsettes av styret.

Om søknadsprosessen

Søknadsskjema kjøpes i bokhandel. Begjæring med vedlegg skal sendes kommunen i 3 eksemplarer. Det arbeides med ferdigstilling av elektronisk versjon.

Skjema for seksjoneringsbegjæring skal leveres i 3 eksemplarer. I Veiledning om reseksjonering av eiendom (pdf eller brosjyre) gis utfyllende informasjon om søknad og krav til dokumentasjon. 
 
Legg ved et skriv med navn på kontaktperson, telefonnummer og eventuell e-postadresse.
Vi ber også om retur- og fakturaadresse for begjæringen.

Vedlegg

 • Plantegninger som viser alle seksjonene etter reseksjoneringen (3 eksemplarer )
 • Basiskart (3 eksemplarer)- kjøpes fra Kart- og byggesaksbutikken 
 • Sameievedtekter (1 eksemplar )
 • Byggetillatelse / tillatelse til tiltak (1 eksemplar )
 • Tinglyst begjæring m/ plantegninger som viser eksisterende situasjon (1 eksemplar )
 • Evt. brukstillatelse /ferdigattest (1 eksemplar )
 • Samtykke fra panthavere (1 eksemplar )
 • Ved oppløsing av samleseksjon:
 • Navneliste over eventuelle leietagere (1 eksemplar )
 • Ved flere hjemmelshavere:

Erklæring om verdioverføringer i sameiet, (3 eksemplarer) enten det er eller ikke er overføringer av verdier

Søknad sendes til

Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid i kommunen anslås til 2 - 4 mnd. fra begjæringen med nødvendige vedlegg er mottatt av kommunen. Dersom begjæringen eller vedleggene er mangelfulle, forlenges saksbehandlingstiden.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Plan- og bygningsetaten. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal Plan- og bygningsetaten vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Les mer om klagerett i Forvaltningsloven

Du kan også klage elektronisk. Skjema: Erklæring om klage

Lover og retningslinjer

·              Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (Eierseksjoneringsloven)

·              Rundskriv H-3/98 om seksjonering av fast eigedom. Kan fås i Kundesenteret i 1. etasje i Allehelgensgate 5.

·              Forskrift om bruk av blankett ved begjæring om seksjonering av fast eiendom av 17.desember 1997 med hjemmel i lov 23.mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner § 7 fjerde ledd.

·              Eierseksjonsloven, Kommentarutgave av Hagen, Lilleholt og Wyller

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 5 - Vi holder åpent fra 08:00 til 14:45.