Gå tilbake til:
Du er her:

Seksjonering

Seksjonering er å dele opp en eiendom i flere eierseksjoner. Eierseksjon er en andel i en eiendom med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. Bruksenhet er et avgrenset areal av en seksjonert eiendom. Seksjonseier er medeier i alt fellesareal på eiendommen og i bygningen tilsvarende sin andel av sameierbrøken. Du kan søke om seksjonering selv, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke.

For nærmere informasjon se veiledning på regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-bruk-av-standardisert-soknad-om-seksjonering/id2582704/

 

 

Pris

Tjenesten er gebyrbelagt.  Se gebyrregulativ

 

Kriterier og vilkår

Krav til søknad:

Generelle krav:
• Seksjoneringen kan kun omfatte ett gårds- og bruksnummer.

• Hver seksjon skal ha en formålsangivelse. Formålet er enten bolig eller næring. Alt som ikke er bolig eller funksjoner tilhørende boligene, blir i seksjoneringssammenheng næring.

• Seksjoneringsformålet må være i tråd med gjeldende arealplanformål eller det må være gitt tillatelse til annet etter plan- og bygningsloven.

• Bruksenheten skal ha fått rammetillatelse

• Alle fellesfunksjoner skal plasseres på fellesareal. Med fellesfunksjoner menes for eksempel adkomstareal, trappehus, heis, hovedstoppekran, hovedinntak for strøm med hovedbryter, stakekum, felles varmtvannsbereder.

• Ved seksjonering skal det oppgis en sameiebrøk for hver seksjon. Brøken skal oppgis med hele tall i teller og nevner. Brøken skal gjenspeile seksjonenes innbyrdes verdi og størrelsesforhold.

• Eiendommen må deles opp i like mange seksjoner som det er fullstendige bruksenheter. Dette medfører at dersom eiendommen består av fem leiligheter, omfattes alle fem leilighetene av seksjoneringen, ingen kan holdes utenfor. Det er ingen begrensninger på hvor mange seksjoner en kan eie ved opprettelsen av eierseksjonssameiet, men det er forbudt å erverve mer enn to boligseksjoner.

Krav tilbruksenhetens hoveddel (for eksempel leiligheten):
• Hoveddelen skal være klart avgrenset. Dette medfører at grensene mot fellesareal og andre seksjoner må fremgå tydelig, som regel ved fysiske skiller som vegger etc.

• Hoveddelen skal være sammenhengende. For boligseksjoner vil dette være selve leiligheten. Dette betyr at man skal kunne nå alle delene i hoveddelen uten å passere fellesareal. En hoveddel, f.eks. leilighet, kan gå over flere etasjer, men det må da være intern trapp.

• Hoveddelen skal ha egen inngang fra fellesareal eller en annen eiendom.

• Standardkrav for hoveddel i boligseksjoner er: egen inngang eller inngang fra fellesareal, eget kjøkken, bad/WC innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad/wc skal være i egne eller eget rom. Alle disse funksjonene må ligge innenfor en sammenhengende del av bygningen. Det tillates ikke at en må krysse fellesareal for å nå disse funksjonene.

• Når det gjelder næringsseksjon, er det i hovedsak ikke spesielle standardkrav, utover egen inngang.

Om søknadsprosessen

Søknad må fremsettes på godkjent skjema. Søknad med vedlegg skal sendes kommunen i 3 eksemplarer. Det er et eget skjema for seksjonering.

Veiledning om utfylling av skjema seksjonering av eiendom ligger på denne siden: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-bruk-av-standardisertsoknad-om-seksjonering/id2582704/

Vedlegg

• Plantegninger som viser alle seksjonene som omfattes av seksjoneringen (3 eksemplarer )

• Basiskart (3 eksemplarer ) - kjøpes fra Kart- og byggesaksbutikken/Ambita/Infoland

• Sameievedtekter (1 eksemplar )

• Byggetillatelse / tillatelse til tiltak / rammetillatelse (1 eksemplar )

• Tinglyst begjæring m/ plantegninger som viser eksisterende situasjon (1 eksemplar )

• Samtykke fra panthavere (1 eksemplar )

• Ved flere hjemmelshavere:

Erklæring om verdioverføringer i sameiet, (3 eksemplarer ) enten det er eller ikke er overføringer av verdier. Dette kan eventuelt oppføres i søknadsskjemaets pkt. 5.

Søknad sendes til

Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt.  Ved retting av søknaden etter § 12 første ledd løper fristen fra kommunen har mottatt rettet søknad. Ved reseksjonering som også omfatter tilleggsdeler utendørs (grunn) vil fristen avbrytes til oppmålingsforretningen er gjennomført.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Plan- og bygningsetaten. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal Plan- og bygningsetaten vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Les mer om klagerett i Forvaltningsloven.

Du kan også klage elektronisk. Skjema: Erklæring om klage

Lover og retningslinjer

  • Lov om eierseksjoner av 16.06.2017
  • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 16.06.2017

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.