Gå tilbake til:
Du er her:

Seksjonering av en eiendom med bestående bygg er aktuelt når bygningen er tatt i bruk før seksjonering.

Det skal være samsvar mellom det som skal seksjoneres og det som er ferdig bygget og godkjent i bygget.

Seksjonering av en eiendom med bestående bygg omfatter ikke ubebygde eiendommer eller eiendommer hvor det er planlagt eller pågående byggearbeider. Byggearbeider må først byggemeldes og ferdigstilles. Dette gjelder også tilbygg eller påbygg til eksisterende eiendom.

Kriterier og vilkår

Krav til søknad:
Generelle krav

 • Seksjoneringen kan kun omfatte ett gårds- og bruksnummer.
 • Hver seksjon skal ha en formålsangivelse. Formålet er enten bolig eller næring. Alt som ikke er bolig eller funksjoner tilhørende boligene, blir i seksjoneringssammenheng næring.
 • Seksjoneringsformålet må være i tråd med gjeldende arealplanformål eller det må være gitt tillatelse til annet etter plan- og bygningsloven.
 • Bruksenheten skal være formålstjenlig avgrenset.
 • Bruksenhetene skal være ferdig, dvs. de skal kunne tas i bruk.
 • Alle fellesfunksjoner skal plasseres på fellesareal. Med fellesfunksjoner menes for eksempel adkomstareal, trappehus, heis, hovedstoppekran, hovedinntak for strøm med hovedbryter, stakekum, felles varmtvannsbereder.
 • Ved seksjonering skal det oppgis en sameiebrøk for hver seksjon. Brøken skal oppgis med hele tall i teller og nevner. Brøken skal gjenspeile seksjonenes innbyrdes verdi og størrelsesforhold.
 • Eiendommen må deles opp i like mange seksjoner som det er fullstendige bruksenheter. Dette medfører at dersom eiendommen består av fem leiligheter, omfattes alle fem leilighetene av seksjoneringen, ingen kan holdes utenfor. Det er ingen begrensninger på hvor mange seksjoner en kan eie ved opprettelsen av eierseksjonssameiet, men det er forbudt å erverve mer enn to boligseksjoner.

  Krav tilbruksenhetens hoveddel (for eksempel leiligheten):
 • Hoveddelen skal være klart avgrenset. Dette medfører at grensene mot fellesareal og andre seksjoner må fremgå tydelig, som regel ved fysiske skiller som vegger etc.
 • Hoveddelen skal være sammenhengende. For boligseksjoner vil dette være selve leiligheten. Dette betyr at man skal kunne nå alle delene i hoveddelen uten å passere fellesareal. En hoveddel, f.eks. leilighet, kan gå over flere etasjer, men det må da være intern trapp.
 • Hoveddelen skal ha egen inngang.
 • Standardkrav for hoveddel i boligseksjoner er: egen inngang eller inngang fra fellesareal, eget kjøkken, bad/WC innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad/wc skal være i egne eller eget rom. Alle disse funksjonene må ligge innenfor en sammenhengende del av bygningen. Det tillates ikke at en må krysse fellesareal for å nå ovennevnte funksjoner.
 • Når det gjelder næringsseksjon, er det i hovedsak ikke spesielle standardkrav, utover egen inngang.
   

Om søknadsprosessen

Søknadsskjema kjøpes i bokhandel. Begjæring med vedlegg skal sendes kommunen i 3 eksemplarer. Det arbeides med ferdigstilling av elektronisk versjon.

I Veiledning om seksjonering av eiendom med bestående bygg (pdf eller brosjyre) gis utfyllende informasjon om søknad og krav til dokumentasjon.

Krav til dokumentasjon:

 • Skjema for seksjoneringsbegjæring (3 eksemplarer )


Legg ved et skriv med navn på kontaktperson, telefonnummer og eventuell e-postadresse.
Vi ber også om retur- og fakturaadresse for begjæringen.

 

Vedlegg

 • Plantegninger som viser alle seksjonene etter reseksjoneringen (3 eksemplarer)
 • Basiskart (3 eksemplarer)- kjøpes fra Kart- og byggesaksbutikken
 • Sameievedtekter (1 eksemplar)
 • Evt. brukstillatelse / ferdigattest (1 eksemplar)
 • Navneliste over eventuelle leietagere (1 eksemplar)
 • Ved flere hjemmelshavere: Hjemmelsdokument ( 3 eksemplarer)

 

Søknad sendes til

Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid i kommunen anslås til 2 - 4 mnd. fra begjæringen med nødvendige vedlegg er mottatt av kommunen. Dersom begjæringen eller vedleggene er mangelfulle, forlenges saksbehandlingstiden.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Plan- og bygningsetaten. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal Plan- og bygningsetaten vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen. Les mer om klagerett i Forvaltningsloven Du kan også klage elektronisk.

Lover og retningslinjer

 • Veileder om seksjonering av eiendom med bestående bygg (pdf) - Kan også fås som brosjyre i Kundesenteret.
 • Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (Eierseksjoneringsloven).
 • Rundskriv H-3/98 om seksjonering av fast eigedom. Kan fåes i Kundesenteret i 1. etasje i Allehelgensgate 5.
 • Forskrift om bruk av blankett ved begjæring om seksjonering av fast eiendom av 17.desember 1997 med hjemmel i lov 23.mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner § 7 fjerde ledd.
 • Eierseksjonsloven, Kommentarutgave av Hagen, Lilleholt og Wyller.

 

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 5 - Vi holder åpent fra 08:00 til 14:45.