Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljøetaten har ansvar for utleie og tildeling av plass i kommunale parker, friområder og byrom.

Du kan leie disse byrommene:
Trykk på aktuelt byrom for mer informasjon. 

Før arrangementer kan gjennomføres må søknad på forhånd være sendt og tillatelse gitt fra Bymiljøetaten.

Følg lenke fra hvert av byrommene for å komme til det elektroniske bestillingssystemet Aktiv By.

Pris

Det skal betales leie for bruk av kommunal grunn etter bestemmelser vedtatt av byrådet. Leie skal også betales for dager som går med til rigging og demontering.

Bymiljøetaten kan ved bruk av skjønn redusere leien i forhold til leiearealet. Dersom arrangementet opptar hele eller nesten hele byrommet skal det faktureres for bruk av hele plassen.

I noen tilfeller kan det synes rett, for større kulturarrangement og liknende å dispensere helt eller delvis fra leie. Muligheten for leiefritak når lag og organisasjoner med ideelt formål har sine større kulturarrangement og liknende, avgrenses til: Når søknad skjer på ideell organisasjons eget brevpapir, når arrangementet er uten sponsorprofilering, og kommersielt tilsnitt er av uvesentlig betydning.

Leietaker er selv ansvarlig for å søke om leiefritak. Det må komme helt klart frem av søknaden dersom arrangør søker leiefritak, og begrunnes hvorfor.

Husk å oppgi navn, fakturaadresse og organisasjonsnummer/personnummer ved fakturering.

Kriterier og vilkår

Stand
Med «stand» menes en enklere punktaktivitet med maksimalt utbredelse på ca. 2 x 3 m. Aktiviteten er organisert, er uten kommersiell karakter og er normalt i regi av et lag, en ideell organisasjon eller lignende. Fysisk kan standen eksempelvis inneholde et enkelt bord eller et stativ.

Mindre kulturarrangement:
Med mindre kulturarrangement menes et organisert arrangement av kortere varighet. Arrangement med bakgrunn i ytringsfriheten, politiske markeringer/demonstrasjoner, kunstneriske opptredener uten vesentlige installasjoner, idrettsarrangement som er åpne og gratis for publikum m.m. Aktiviteten er normalt ikke sponsorprofilert. Opptreden og lignende skal normalt foregå på gatenivå, uten elektrisk forsterket lyd og uten sceneinstallasjoner. Normalt vil et mindre kulturarrangement kun oppta en mindre del av det aktuelle byrom, og ha en varighet inntil 3 timer.

Gatemusikant:
Med gatemusikant menes person som fremfører musikk i et gatemiljø. Denne aktivitet er ikke søknadspliktig.

Større kulturarrangement:
Med større kulturarrangement menes et organisert arrangement der det nyttes scene og elektrisk forsterket lyd, og eventuelt større telt eller lignende. Arrangementet er enten åpent for allmennheten eller et lukket arrangement der det kreves inngangspenger. Arrangementet vil fylle/benytte hele byrommet/største delen av byrommet, og kan ha en varighet i inntil 3 dager.

Småsalg/Profilering:
Med profilering menes kommersiell lansering av produkter, begivenheter eller lignende.

Marked:
Med marked menes en samling bordselgere med kommersiell interesser.

Salgsbodene/utsalgstedet kan være av en størrelse fra ca. 5- 15 m2. Det kreves at det skal være en ansvarlig arrangør for hele markedet.

Om søknadsprosessen

Søknad skal være skriftlig og må inneholde:

- Hvem som søker, eventuell kontaktperson, fødselsnummer/organisasjonsnummer og fakturaadresse

- Arrangementsted vist på kart , foto som angir områdets yttergrenser

- Formål (ideelt, økonomisk)

- Tidsrom (inkludert rigging og demontering)

- Program, dersom dette foreligger

- Bruk av innretninger og utstyr eventuelt behov for tilgang til strøm

- Planlagte sikkerhetstiltak

- Andre relevante opplysninger

- Søknaden kan ikke behandles før den er komplet og anses endelig avgjort når søknaden er akseptert. 

Søknadsfrist

Senest 4 uker før større arrangementer

3 uker for markeder

7 virkedager før småsalg, stands og mindre kulturarrangementer

Saksbehandlingstid

Fullstendige søknader behandles fortløpende.

Klagemulighet

Avgjørelser om bruk av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan således ikke påklages i medhold av forvaltningslovems § 28.
Ved vedtak om utestenging etter regelverkets § 25 anvendes forvaltningslovens regler om klage analogisk. Klagenemden er klageinstans.
Avgjørelser truffet av Grønn etat om avslag på søknad om leie av kommunal grunn kan kreves fremlagt for overprøving av byråd for Sosial, bolig og områdesatsing.

Lover og retningslinjer

Under finner du retningslinjene for utleie av kommunale byrom, politivedtekter for Bergen kommune og lov om helligdager og hellidagsfred

Lover

Retningslinjer

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 14:30.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.