Gå tilbake til:
Du er her:

Søk om utslippstillatelse for anleggsvann

Ved grunnarbeid, utbygging, støyping, tunneldriving osv. vil det i de fleste tilfeller være behov for å fjerne prosessvann og vann i byggegroper. Vi refererer til dette vannet som anleggsvann.

Anleggsvann har ofte et høyt innhold av finstoff som slammer ned våre ledninger. I finstoffet er det gjerne bundet tungmetaller, noe vi ikke vil ha i vårt slam som skal benyttes som jordforbedringsmiddel. 

Avløpsvann fra områder der det blir benyttet betong/sprøytebetong vil også ha høy pH. Renseprosessene i våre renseanlegg tåler ikke høy pH. 

Tiltakshaver må søke om å slippe dette vannet på offentlig avløpsnett. Vi setter krav om at vannet som slippes på ikke inneholder for høye mengder av olje, suspendert stoff eller for høy pH.

Lover og retningslinjer

§ 15A-4. Påslipp til offentlig avløpsnett

I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet kan kommunen i enkeltvedtak eller i forskrift ved påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet fastsette krav om:

a) innhold i og mengde av avløpsvann eller i særlige tilfeller renseeffekt, b) fettavskiller, sandfang eller silanordning for avløpsvann med tilhørende vilkår, c) tilrettelegging for prøvetaking og mengdemåling av avløpsvann, d) varsling av unormale påslipp av avløpsvann, og e) utslippskontroll og rapportering av fastsatte krav til avløpsvann og avløpsgebyrer.

Krav i medhold av første ledd kan kun fastsettes for å sikre at:

1) avløpsanlegget kan overholde utslippskrav,

2) avløpsanlegget og dertil hørende utstyr ikke skades,

3)driften av avløpsanlegget med tilhørende slambehandling ikke vanskeliggjøres,

4)avløpsslammet kan disponeres på en forsvarlig og miljømessig akseptabel måte, eller

5)helsen til personalet som arbeider med avløpsnettet og på renseanlegget beskyttes.

Med avløpsvann fra virksomhet menes alt avløpsvann fra bygninger og anlegg som benyttes i handel, industri, transport, herunder veger, og annen virksomhet unntatt avløpsvann fra husholdninger.

Har du spørsmål?

Kontakt Vann- og avløpsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Fjøsangerveien 68 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.