Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis du skal anlegge kai, flytebrygge eller andre anlegg langs eller i sjø og vassdrag på eiendommen din, er dette som hovedregel søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven.

Bergen har forbud mot bygging og rivning innenfor byggegrensen mot sjø og vassdrag. Se kommuneplanens arealdel (KPA) punkt 4

Ønsker du å anlegge kai, flytebrygge eller andre anlegg langs eller i sjø og vassdrag, ber vi deg ta kontakt med oss for nærmere avklaring av søknadsprosessen.

Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:

Gå til: Søke om byggetillatelse på egen hånd

Må du søke om dispensasjon?

Forutsetningene for dispensasjon er beskrevet i plan og bygningsloven (pbl) Kap 19. Både privatpersoner og ansvarlige foretak kan søke om dispensasjon.

Søknad om dispensasjon kan sendes inn og behandles separat eller sammen med byggesøknaden. Det må angis hvilke bestemmelser i lov, forskrift eller planer du søker dispensasjon fra og hva som skal bygges.

  • Søknaden er skriftlig og må begrunnes ved at du argumenterer for hvorfor du skal få dispensasjon. Her må det fremgå hvorfor hensynene det søkes dispensasjon fra ikke tilsidesettes samt hvorfor fordelene er større enn ulempene jf pbl § 19-2
  • Naboer skal varsles om en dispensasjonssøknad og hva det søkes dispensasjon fra. Det må redegjøres for eventuelle merknader fra naboer.
  • Eventuelle tegninger og situasjonskart
  • Dersom du lurer på om tiltaket er avhengig av dispensasjon ta kontakt med plan og bygningsetaten.

    Eksempler på dispensasjon: Avstand til grense, byggegrense til offentlig vei, utnyttelse, formålet i gjeldende plan.

    Må du søke med profesjonell hjelp?

    Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.