Gå tilbake til:
Du er her:

Fra 1. juli 2015 kan du gjennomføre en rekke tiltak (byggearbeider) uten å søke om byggetillatelse. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

Bor du i landbruk-, natur- og fritidsområder (LNF) eller innenfor området spesialområde bevaring, kan du ikke lage biloppstillingsplass, vei eller terrenginngrep uten å søke først. Du må også søke hvis du bor innenfor byggegrenser langs sjø og vassdrag.

Sjekk om du kan gjøre arbeidene uten å søke, om du kan søke selv eller du må ha hjelp av fagfolk.

Sjekk om du slipper å søke:

Gå til: Bygge uten byggesøknad

Du må søke hvis:

Det du ønsker å bygge bryter med gjeldende lover, forskrifter og arealplaner.

Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:

Gå til: Søke om byggetillatelse på egen hånd

Må du søke om dispensasjon?

Forutsetningene for dispensasjon er beskrevet i plan og bygningsloven (pbl) Kap 19. Både privatpersoner og ansvarlige foretak kan søke om dispensasjon.

Søknad om dispensasjon kan sendes inn og behandles separat eller sammen med byggesøknaden. Det må angis hvilke bestemmelser i lov, forskrift eller planer du søker dispensasjon fra og hva som skal bygges.

  • Søknaden er skriftlig og må begrunnes ved at du argumenterer for hvorfor du skal få dispensasjon. Her må det fremgå hvorfor hensynene det søkes dispensasjon fra ikke tilsidesettes samt hvorfor fordelene er større enn ulempene jf pbl § 19-2
  • Naboer skal varsles om en dispensasjonssøknad og hva det søkes dispensasjon fra. Det må redegjøres for eventuelle merknader fra naboer.
  • Eventuelle tegninger og situasjonskart
  • Dersom du lurer på om tiltaket er avhengig av dispensasjon ta kontakt med plan og bygningsetaten.

    Eksempler på dispensasjon: Avstand til grense, byggegrense til offentlig vei, utnyttelse, formålet i gjeldende plan.

    Må du søke med profesjonell hjelp?

    Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.