Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du bygge svømmebasseng, grave brønn eller dam på eiendommen din, er det flere forhold som avgjør hvordan tiltaket skal varsles før en kan sette i gang.

Du SLIPPER å søke hvis:

 • Mindre enn 20 cm dybde
 • Basseng plassert oppå terrenget uten inngrep
 • Forutsatt at tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven

Du må SØKE hvis:

 • Mer enn 20 cm dybde
 • Medfører terrenginngrep eller nedgraving
 • Medfører tilkobling til avløpsanlegg

Må du søke om dispensasjon?

Forutsetningene for dispensasjon er beskrevet i plan og bygningsloven (pbl) Kap 19. Både privatpersoner og ansvarlige foretak kan søke om dispensasjon.

Søknad om dispensasjon kan sendes inn og behandles separat eller sammen med byggesøknaden. Det må angis hvilke bestemmelser i lov, forskrift eller planer du søker dispensasjon fra og hva som skal bygges.

 • Søknaden er skriftlig og må begrunnes ved at du argumenterer for hvorfor du skal få dispensasjon. Her må det fremgå hvorfor hensynene det søkes dispensasjon fra ikke tilsidesettes samt hvorfor fordelene er større enn ulempene jf pbl § 19-2
 • Naboer skal varsles om en dispensasjonssøknad og hva det søkes dispensasjon fra. Det må redegjøres for eventuelle merknader fra naboer.
 • Eventuelle tegninger og situasjonskart
 • Dersom du lurer på om tiltaket er avhengig av dispensasjon ta kontakt med plan og bygningsetaten.

  Eksempler på dispensasjon: Avstand til grense, byggegrense til offentlig vei, utnyttelse, formålet i gjeldende plan.

  Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:

  Gå til: Søke om byggetillatelse på egen hånd

  Må du søke med profesjonell hjelp?

  Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.