Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan søke om seksjonering av eiendom dersom eiendommen består av ett gårds- og bruksnummer med bestående bygg eller nybygg med byggetillatelse. Bygningsmassen må bestå av flere bruksenheter (leiligheter el. næringsareal).

Ved seksjonering oppretter man et sameie som omfatter hele eiendommen med all bygningsmasse. En eierseksjon består av en sameieandel i fast eiendom (alt som er felles) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, dvs. bruksenheten.

Etter en seksjonering er hver seksjon et eget rettsobjekt, og kan omsettes og belånes uavhengig av resten av sameiet.

Eierseksjonering blir i hovedsak benyttet ved oppdeling av boligblokker og horisontaldelte boliger.

NB! det er fra 01.01.2010 oppmålingsplikt på alle tilleggsareal på grunn(ute) jf eierseksjoneringslovens §7. Det må betales eget gebyr for dette, jf Gebyrregulativet. Oppmålingsforretningen må rekvireres sammen med begjæring om seksjonering. Lenke til Gebyrregulativet og blankett for Rekvisisjon av oppmålings-forretning finner du i tjenestebeskrivelsen. Det må også leveres inn kart som viser arealene som skal være tilleggsareal.

Seksjonering deles inn i følgende tre kategorier:

Gå til: Seksjonering