Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du sette opp skilt og reklameinnretninger kan det være søknadspliktig. Bergen har vedtekter om skilt og reklame som er strengere enn de nye byggereglene fra1. juli 2015.

I deler av Bergen kan det også være arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye byggereglene. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

Sjekk om du slipper å søke

Du slipper å søke hvis:
 • Skiltet er mindre enn 0,5 m2
  Se mer på siden Skilt og reklame
 • Skilt og reklameinnretningen er i tråd med arealplanen

Gå til: Bygge uten byggesøknad

Du må søke hvis:

Det du ønsker å bygge bryter med gjeldende lover, forskrifter og arealplaner.

Må du søke om dispensasjon?

Forutsetningene for dispensasjon er beskrevet i plan og bygningsloven (pbl) Kap 19. Både privatpersoner og ansvarlige foretak kan søke om dispensasjon.

Søknad om dispensasjon kan sendes inn og behandles separat eller sammen med byggesøknaden. Det må angis hvilke bestemmelser i lov, forskrift eller planer du søker dispensasjon fra og hva som skal bygges.

 • Søknaden er skriftlig og må begrunnes ved at du argumenterer for hvorfor du skal få dispensasjon. Her må det fremgå hvorfor hensynene det søkes dispensasjon fra ikke tilsidesettes samt hvorfor fordelene er større enn ulempene jf pbl § 19-2
 • Naboer skal varsles om en dispensasjonssøknad og hva det søkes dispensasjon fra. Det må redegjøres for eventuelle merknader fra naboer.
 • Eventuelle tegninger og situasjonskart
 • Dersom du lurer på om tiltaket er avhengig av dispensasjon ta kontakt med plan og bygningsetaten.

  Eksempler på dispensasjon: Avstand til grense, byggegrense til offentlig vei, utnyttelse, formålet i gjeldende plan.

  Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:

  Gå til: Søke om byggetillatelse på egen hånd

  Må du søke med profesjonell hjelp?

  Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.

  Spørsmål

  • Har du spørsmål om kulturmiljø og antikvariske forhold:
   Henvend deg til Byantikvaren
  • Har du spørsmål om fredede bygg eller kulturminneloven: Henvend deg til Riksantikvaren