Gå tilbake til:
Du er her:

Når hele eller deler av en bygning blir brukt til annet formål enn tidligere godkjenninger, er dette søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven PBL § 20-1.

Du SLIPPER å søke hvis:

 • Endring innen beslektet næringsformål
 • Forutsatt at tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven

Du må SØKE hvis endringen er:

 • Ikke beslektede næringsformål
 • Fra bolig til næringsformål eller fra næring til boligformål
 • Fra fritidsbolig til bolig
 • Fra kjeller, loft eller bod til bolig

Du må søke hvis:

Det du ønsker å bygge bryter med gjeldende lover, forskrifter og arealplaner.

Må du søke om dispensasjon?

Forutsetningene for dispensasjon er beskrevet i plan og bygningsloven (pbl) Kap 19. Både privatpersoner og ansvarlige foretak kan søke om dispensasjon.

Søknad om dispensasjon kan sendes inn og behandles separat eller sammen med byggesøknaden. Det må angis hvilke bestemmelser i lov, forskrift eller planer du søker dispensasjon fra og hva som skal bygges.

 • Søknaden er skriftlig og må begrunnes ved at du argumenterer for hvorfor du skal få dispensasjon. Her må det fremgå hvorfor hensynene det søkes dispensasjon fra ikke tilsidesettes samt hvorfor fordelene er større enn ulempene jf pbl § 19-2
 • Naboer skal varsles om en dispensasjonssøknad og hva det søkes dispensasjon fra. Det må redegjøres for eventuelle merknader fra naboer.
 • Eventuelle tegninger og situasjonskart
 • Dersom du lurer på om tiltaket er avhengig av dispensasjon ta kontakt med plan og bygningsetaten.

  Eksempler på dispensasjon: Avstand til grense, byggegrense til offentlig vei, utnyttelse, formålet i gjeldende plan.

  Du kan sende inn søknad på egen hånd hvis:

  • Endringen er fra tilleggsdel til hoveddel, for eksempel ta i bruk kjeller eller loft til beboelse der brannsikkerhet er ivaretatt.
  • Tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

  Se om du kan sende inn søknad på egen hånd:

  Gå til: Søke om byggetillatelse på egen hånd

  Må du søke med profesjonell hjelp?

  Hvis du må søke og ikke kan gjøre det på egen hånd, må du få hjelp av profesjonelle (arkitekter og byggefirma o.l.). De kan bruke søknadstypene nedenfor.