Gå tilbake til:
Du er her:

Gebyrregulativ vann og avløp

Engangsgebyr

Du må ha forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten for å koble deg til offentlig vann og/eller avløp.

For eksisterende bygg må du betale engangsgebyr når denne tillatelsen er gitt. For nybygg er det tillatelse fra Etat for byggesak og private planer som utløser engangsgebyret.

Du må også betale engangsgebyr for tilbygg større enn 50 m2.

Pris

Årsgebyret betales årlig av abonnenter for å ha tilgang til kommunens vann- og avløpstjenester. Årsgebyret består av to gebyrer:

  • Abonnementsgebyr - Fastsettes per kvadratmeter bruksareal. 
     
  • Forbruksgebyr - skal være basert på målt eller stipulert forbruk.
     
  • Ved målt forbruk fastsettes forbruksgebyret etter faktisk vannforbruk og pris per kubikkmeter.
     
  • Ved stipulert forbruk legges byggets bruksareal til grunn. For å omregne antall kvadratmeter bruksareal til stipulert forbruk, er det fastsatt en faktor på 1,3 kubikkmeter per kvadratmeter

Gebyrene betales fire ganger i året, på samlefaktura fra kommunen.

Kriterier og vilkår

Gebyrets størrelse tar utgangspunkt i byggets bruksareal. Med bruksareal menes alt innvendig areal, fra kjeller til loft.

Vann- og avløpsetaten får sine arealberegninger fra Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, og disse gir grunnlag for våre utregninger.

Alle næringseiendommer skal ha installert vannmåler og betale for målt forbruk.

Om søknadsprosessen

Faktura for kommunale avgifter blir sendt ut fire ganger i året. Dette er en samlefaktura for eiendomsskatt, feiing med tilsyn, renovasjon, bossug og vann og avløp.

Klagemulighet

Gebyrregninger og andre enkeltvedtak av Vann- og avløpsetaten kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningsloven. Orientering om klageadgang skal være vedlagt vedtak.

Klageinstans er kommunens klagenemnd. Klagesaker skal legges fram for Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø for ny vurdering før saken oversendes klagenemda.

Ilagt gebyr må betales fullt ut selv om beregningen er påklaget.

Lover og retningslinjer

Ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Bergen kommune ble fastsatt av Bergen bystyre 28. mai 2015.

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Vann- og avløpsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Fjøsangerveien 68 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.

Beslektede tjenester