Gå tilbake til:
Du er her:

Avdeling for miljørettet helsevern fører tilsyn med barnehager og skoler etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Tilsynet kan være både varslet og uanmeldt.

Tilsynsmetoder:

Systemrevisjon
Tilsynsmetoden skal dokumentere at forskriften blir fulgt. Systematiske tiltak i barnehagen og skolen skal sikre at virksomhetens drift er i samsvar med krav fastsatt i forskriften.
 
Inspeksjonstilsyn
Tilsyn basert på aktuelle hendelser eller situasjoner i virksomheten. Tilsynet kan være meldt eller uanmeldt, og blir ofte utløst av klager og bekymringsmeldinger fra foreldre, ansatte eller andre.
 

Forskriften stiller blant annet krav til inneklima/luftkvalitet, rengjøring, vedlikehold av bygningsmasse og teknisk utstyr, sikkerhet, lydforhold og sanitære forhold.

Forskriften må ses i sammenheng med Opplæringslovens § 9a for skolene og Barnehageloven for barnehagene.

Styrer/rektor plikter å informere avd. for Miljørettet helsevern om forhold ved barnehagen/skolen som kan påvirke barnas helse negativt.

Dersom du som forelder/foresatt har noe å utsette på det fysiske eller psykososiale miljøet på skolen eller barnehagen, må du først ta dette opp med styrer eller rektor. Dersom dette ikke fører frem kan du rette klagen til Avd. for miljørettet helsevern. Se mer detaljert informasjon ved å klikke på fanen Om søknadsprosessen.

Forskriften har som formål å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade.

Om søknadsprosessen

Foresatte til barn i barnehager og skoler, samt ansatte i disse virksomhetene kan klage.

Klagen bør være skriftlig med beskrivelse av forholdet, men muntlige klager vil også bli vurdert. Ved klager kommer avdelingen på tilsyn.

Klagen vil bli prioritert i henhold til alvorlighetsgrad og behandlet så snart som mulig.