Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan klage på forurensning og forsøpling. Miljørettet helsevern i Etat for helsetjenester behandler denne type klager: 

  • Lagring av gjenstander som medfører høy sannsynlighet for forurensning, for eksempel bildeler, gamle bilvrak eller anleggskjøretøy.
  • Ulovlige søppelfyllinger, for eksempel at noen lagrer søppel på sin egen eiendom, eller at noen har dumpet søppel i naturen. 
  • Avfall som med stor sannsynlighet kan føre til ulykker.
  • Asbestsanering som utføres av privatpersoner, og som kan spre asbestfibre til naboer. Dersom asbestsaneringen utføres av et firma, kontakt Arbeidstilsynet.
  • Lokal luftforurensning, fra for eksempel bygg-, anlegg- eller industrivirksomhet.

Miljørettet helsevern behandler ikke disse typene klager:

  • Akutt forurensning. Kontakt Bergen Brannvesen.
  • Luftforurensning som er tillatt, for eksempel utslipp fra vei eller skip.
  • Forurensning fra virksomheter som har tillatelse fra andre myndigheter, for eksempel Fylkesmannen i Hordaland eller Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. Kontakt tilsynsavdelingene hos disse myndighetene.
  • Arbeid med asbest som har tillatelse fra Arbeidstilsynet. Kontakt Arbeidstilsynet.
  • Overfylte søppelspann. Kontakt BIR

På grunn av begrenset kapasitet kan ikke Miljørettet helsevern behandle alle klagene som kommer inn. Dette gjelder for eksempel hageavfall, lagring av gamle materialer som ikke forårsaker forurensning, eller at naboen setter søppelposer utenfor døren i noen timer/dager. 

Dersom saken gjelder avfall på offentlig eiendom, forsøk først å kontakte avdelingen som drifter eiendommen, og kontakt oss dersom saken ikke løser seg innen rimelig tid. Statens Vegvesen drifter Europaveier og fylkesveier. Bymiljøetaten drifter kommunale veier, parker og byrom. Idrettsservice drifter idrettsanlegg Etat for bygg og eiendom drifter de fleste øvrige kommunale eiendommene. 

Dersom du er usikker på om du er kommet til riktig avdeling, kan du klage via kommunens feilmeldingstjeneste. Da vil saken sendes videre til riktig instans i kommunen. 

Etter at vi har mottatt klagen, innkaller vi grunneier eller den som forurenser/forsøpler til befaring. Dersom det er grunnlag for det, pålegger vi den som er ansvarlig for forurensningen/forsøplingen å rydde opp innen en frist. Dersom det er ukjent hvem som har etterlatt forurensende avfall, pålegger vi grunneier å rydde opp.  

Om søknadsprosessen

Klage sendes via elektronisk skjema, eventuelt  på e-post til:  mhv@bergen.kommune.no 
eller i brevpost til Miljørettet helsevern
Solheimsgaten 9, 5058 Bergen

Ikke bruk e-post dersom klagen inneholder sensitive personopplysninger. Som klager har du  i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette.