Gå tilbake til:
Du er her:

Svømmebasseng og boblebad

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. For boblebad spesielt skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne. I bassengbad skal det tas jevnlige prøver av vannkvaliteten. 

Avd. for Miljørettet helsevern fører årlig tilsyn med alle offentlig tilgjengelige boblebad, samt regelmessig tilsyn med alle svømmeanlegg. Tilsyn av boblebad og svømmeanlegg gjøres ved at representanter for avdelingen drar på befaring. Avd. for Miljørettet helsevern kan gi pålegg til eieren av badet om å rette opp utilfredsstillende forhold. Hvis forholdet ikke rettes opp, er det anledning til å bruke tvangsmulkt som virkemiddel for å få gjennomført tiltak.

Innbyggere som opplever dårlig hygiene ved boblebad og svømmeanlegg kan melde fra til avd. for Miljørettet helsevern.

Kriterier og vilkår

Offentlige tilgjengelige badeanlegg og boblebad skal meldes på skjema til avd. for Miljørettet helsevern ved oppstart.

Om søknadsprosessen

Saksbehandling

Hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten.

Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.