Gå tilbake til:
Du er her:

Asylmottak og hospits har vanligvis en nøktern standard, men det er likevel påkrevd at virksomheten har en kvalitet som sikrer helsemessig forsvarlige forhold for beboerne.

Virksomheter som driver mottakssentre og hospits skal  melde fra til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. De ansvarlige for virksomheten melder til Etat for helsetjenester på et eget skjema.

Dersom meldingen avdekker forhold som gjør at forskriftens krav om helsemessig forsvarlig drift ikke etterleves, kan kommunen kreve retting før oppstart og utvidelse eller endring av virksomheten

Bomiljøet omfatter fysiske sider i og ved områder der folk bor. Fravær av støy, lokal luftforurensning, stråling, smittestoffer, ulykker samt tilgang på rent vann er viktige forutsetninger for god helse og trivsel. I tillegg krever Forskrift om miljørettet helsevern at helsemyndighetene har sin oppmerksomhet rettet mot sosiale miljøfaktorer.

Utover inspeksjon og saksbehandling før oppstart av asylmottaket/hospitset, utfører Etat for helsetjenester periodisk tilsyn.

Oversikt over ansvar for flyktninger i ulike faser av migrasjonen.

Pris

Tjenesten er gratis.

Om søknadsprosessen

Nettsidene til Avdeling for miljørettet helsevern i Etat for helsetjenester

Saksbehandling

Skjemaet sendes til avd. for Miljørettet helsevern

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid er 3 uker etter Forvaltningsloven.

Klagemulighet

Krav fra Etat for helsetjenester kan klages inn for Fylkesmannen i Hordaland.