Gå tilbake til:
Du er her:

Tuberkulosekontroll: man-tirs kl 08.20-11.00
Tuberculoses examination: Mon-Tue 08.20AM-11.00AM

Adresse: Smittevernkontoret, Solheimsgaten 9, 4. Etasje 

Kontrollen er gratis. Reiseutgifter dekkes.
The examination is free of charge. Travel expenses are covered.

Kommer du fra land der tuberkulose er utbredt, har du plikt til å gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse. Tuberkuloseundersøkelsen består av tuberkulintest (hudprøve), røntgenfotografering av lungene og eventuelt en blodprøve. Tuberkulose er en infeksjon som kan ramme en rekke organer. Den viktigste formen er lungetuberkulose. Denne kan være livstruende uten behandling. Undersøkelsen utgjør en del av kommunens program for å forebygge og bekjempe tuberkulose.

En person med tuberkulose har plikt til å rette seg etter legens anvisninger og om nødvendig la seg isolere for å motvirke at sykdommen spres til andre.

Smittevernkontoret utfører tuberkulosekontroll i Bergen kommune.

For å forebygge og bekjempe tuberkulose har disse personene plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse:

  • personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tre måneder i riket og som ikke er unntatt fra krav om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, samt flyktninger og asylsøkere
  • personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten, i lærestillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger.
  • andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose

En person med tuberkuløs sykdom plikter å ta imot den personlige smittevernveiledning som legen gir, for å motvirke at sykdommen blir overført til andre, og plikter om nødvendig å la seg isolere.

Om søknadsprosessen

Kommunen skal sørge for at undersøkelsen gjennomføres så snart som mulig. Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise. Personer som skal tiltre en stilling, skal undersøkes med lungerøntgen før tiltredelse. Hudprøve og oppfølging av denne kan skje senere.

Smittevernkontoret sine nettsider

Klagemulighet

Det kan søkes om fritak fra tuberkuloseundersøkelse. Får du avslag, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Vedtak om isolering som er fattet av smittevernnemnda, kan overprøves av tingretten.

Lover og retningslinjer

Undersøkelsen er en del av de smittevernplanene kommunen er pålagt å ha.

Se
Tuberkuloseforskriften kapittel 3 - Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, gjennomføring og oppfølging mv.

Smittevernloven § 7-1 Kommunens oppgaver og § 7-3 Det regionale helseforetakets ansvar

Lover

Forskrifter