Gå tilbake til:
Du er her:

Alle flyktninger og asylsøkere må gjennomgå en gratis tuberkuloseundersøkelse. Tilreisende fra land med høy forekomst av tuberkulose skal også til kontroll dersom de skal være i Norge i tre måneder eller mer.  

Folkehelseinstituttet definerer “høy forekomst“ som flere enn 40 tilfeller av tuberkulose i året. Klikk her for å se oversikt over land hvor tuberkulose forekommer.  Se mer om krav til undersøkelse lenger nede.

Hvordan tester vi for tuberkulose?
Tuberkuloseundersøkelsen består av en dråpetest på huden (tuberkulinprøve), røntgenbilde av lungene, og i noen tilfeller en blodprøve.

Her tester du deg:
Smittevernkontoret i Helsehuset, Solheimsgaten 9, 4. etasje

Åpent mandager og tirsdager kl. 08.20-11.00
Reiseutgifter vil bli dekket.

Tuberculoses examination:
Monday and Tuesday 08.20 am-11.00 am at Solheimsgaten 9.

The examination is free of charge. Travel expenses are covered.

Hva er tuberkulose?
Tuberkulose er en infeksjon som kan ramme en rekke organer. Det viktigste organet er lungene. Tuberkulose i lungene kan være livstruende uten behandling. Tuberkuloseundersøkelsen er en del av kommunens program for å forebygge og bekjempe tuberkulose.

For å forebygge og bekjempe tuberkulose har disse personene plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse:

  • Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tre måneder i landet og som ikke er unntatt fra krav om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, samt flyktninger og asylsøkere.
  • Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger.
  • Andre personer som ut fra medisinske vurderinger er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose.

En person som er smittet av tuberkulose plikter å ta imot den personlige smittevernveiledning som legen gir, for å motvirke at sykdommen blir overført til andre, og plikter om nødvendig å la seg isolere.

Personer som unndrar seg obligatorisk tuberkulosekontroll eller -behandling, kan bli gjenstand for politietterforskning. 

Om søknadsprosessen

Kommunen skal sørge for at undersøkelsen gjennomføres så snart som mulig. Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise. Personer som skal tiltre en stilling, skal undersøkes med lungerøntgen før tiltredelse. Hudprøve og oppfølging av denne kan skje senere.

Smittevernkontoret sine nettsider

Klagemulighet

Det kan søkes om fritak fra tuberkuloseundersøkelse. Får du avslag, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Vedtak om isolering som er fattet av smittevernnemnda, kan overprøves av tingretten.

Lover og retningslinjer

Undersøkelsen er en del av de smittevernplanene kommunen er pålagt å ha.

Se Tuberkuloseforskriften kapittel 3 - Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, gjennomføring og oppfølging mv.

Smittevernloven § 7-1 Kommunens oppgaver og § 7-3 Det regionale helseforetakets ansvar

Lover

Forskrifter