Gå tilbake til:
Du er her:

Etat for helsetjenester bidrar med råd, veiledning og eventuelt vedtak om retting vedrørende bygge- og anleggsstøy, støy fra tekniske installasjoner, bedrifter/industri, flystøy, fritids- og underholdningsstøy med mer. Dersom du mener at du blir utsatt for sjenerende støybelastning, kan du ta kontakt med Avdeling for Miljørettet helsevern i Etat for helsetjenester for råd og veiledning. Klager på støy mottas skriftlig.

Klager på trafikkstøy må rettes direkte til Statens vegvesen region Vest: firmapost-vest@vegvesen.no

Pris

Rådgivning er gratis. Orienterende støymåling utføres kun i enkelte tilfeller.

Kriterier og vilkår

Etat for helsetjenester foretar normalt sett ikke støymålinger, men kan i enkelte tilfeller pålegge den som forårsaker støyen å foreta en støymåling. Før man kontakter Etat for helsetjenester kan det være en fordel å forsøke å ta problemet opp med den som forvolder støyen for, om mulig, å komme frem til en løsning. Dersom dette ikke fører frem kan Etat for helsetjenester bistå.