Gå tilbake til:
Du er her:

Lege

Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. En fastlege er en allmennpraktiserende lege med avtale med kommunen om å inngå i fastlegeordningen. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Du kan selv velge hvem du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn der du bor. Du kan også fritt velge å bruke en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Mange fastleger er tilgjengelige på helsenorge.no. Her kan du blant annet fornye resepter, se kjernejournal, bytte fastlege og sjekke ventelistene til legene.

Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Pris

Du betaler egenandel. Dersom du blir tilbudt timebestilling per sms eller via Internett, skal du ikke betale noe ekstra for det.

Her kan du se hva du må betale:

Om søknadsprosessen

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

denne siden kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.

Hvis du ikke har internett, ring 23 32 70 00 . Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til legen du ønsker deg.

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

Etat for helsetjenester i Bergen kommune har ansvar for fastlegeordningen i Bergen kommune.

Oversikt over fastleger i Bergen

Klagemulighet

Bytte av fastlege
Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Lover og retningslinjer

Lover og retningslinjer
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og kapittel 7.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter