Gå tilbake til:
Du er her:

Innsatte i fengsel har samme rett til helsetjenester som de ville hatt utenfor fengselet. Bergen kommune har en egen fengselshelsetjeneste for Bergen fengsel og Bjørgvin fengsel.

Tjenesten består av sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut og leger, og yter helsefaglig hjelp både innen somatisk og psykisk sykdom.

Tjenestens målsetning er å forebygge, kartlegge, utrede og behandle sykdommer.

Tjenesten har tilbud om

  • samtale med og undersøkelse av lege eller annet helsepersonell
  • medisinutdeling
  • vaksinasjon
  • henvisning til spesialisthelse og psykolog
  • akutt hjelp og rehabilitering/habilitering etter sykdom og skade
  • abstinensbehandling
  • laboratorietjenester

Alle som er innsatt i fengsel får tilbud om undersøkelse og helsetjenester i forbindelse med inntak.  Helsepersonell er til stede på avdelingen hver dag og den innsatte kan da avtale time med denne.  Akutthjelp gis umiddelbart ved behov.

Om søknadsprosessen

Klagemulighet

Klage
Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Lover og retningslinjer

Dersom du har tilhold ved helseinstitusjon eller annen institusjon med organisert legetjeneste, overføres fastlegens ansvar til institusjonen. Også i fengsel med organisert helsetjeneste omfattes du av disse reglene når du er på dom. Du blir likevel stående på fastlegens liste, og fastlegen har ansvaret for tilrettelegging av allmennlegetilbudet til deg når du ikke lenger er i institusjonen. 

Det gjelder særlige regler når man er i varetekt.

Lover

Forskrifter

Beslektede tjenester