Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du har redusert funksjonsevne kan du låne hjelpemidler som gir deg en lettere hverdag. 

Kommunen kan låne ut hjelpemidler og ellers bistå deg med søknad til NAV om hjelpemidler til blant annet medisinsk behandling, personlig stell, bevegelse og aktivitet, syn og hørsel, kommunikasjon og tilpasning av bolig.

Du kan ta direkte kontakt med Hjelpemiddelhuset på Kokstad for å få låne de mest brukte hjelpemidlene. Dette gjelder toalettforhøyer, toalettarmstøtte, dusjkrakk, dusjstol, toalettstol, rollator (også med underarmsstøtte) og gå-stativ. Du trenger ikke avtale tid på forhånd, men noe ventetid kan forekomme. Åpningstider for denne tjenesten er hverdager fra kl. 12.00-15.30.

Ta kontakt med kommunens øvrige tjenester dersom du har behov for andre hjelpemidler enn dem Hjelpemiddelhuset låner direkte ut. Tjenestene kartlegger ditt behov for hjelpemidler og kan bistå deg med søknad og eventuelt funksjonsvurderingen som skal være med søknaden. Våre ansatte vurderer om søknaden bør sendes til NAV (langtidsutlån) eller kommunen (korttidsutlån).

Disse tjenestene kan du kontakte for å få funksjonsvurdering og hjelp med søknad:

Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten (Ergo- og fysioterapeut)

Hjemmesykepleien

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Bergen voksenopplæring, skole- og kompetansesenter

Syns- og audiopedagogisk tjeneste

Kontaktinformasjon, Hjelpemiddelhuset:

hjelpemiddelhuset@bergen.kommune.no

Telefon: 53 03 48 80 (07.30 - 15.00)

Adresse: Kokstaddalen 43, 5257 Kokstad 

Du kan lese mer om Hjelpemiddelhuset her.

Pris

Tjenesten er gratis.

Enkle hjelpemidler som du har behov for i forbindelse med forbigående sykdom (for eksempel krykker), må du kjøpe selv hos f.eks. apoteket.

Enkelte aktivitetshjelpemidler har egenandel etter fylte 26 år. Les mer på nav.no.

Kriterier og vilkår

Redusert funksjonsevne.

Om søknadsprosessen

Kommunen vil sammen med deg kartlegge ditt behov for hjelpemidler. Dette gjøres direkte på Hjelpemiddelhuset for de vanligste hjelpmidlene. For andre hjelpemidler kommer vi vanligvis på hjemmebesøk.

Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen eller NAV Hjelpemiddelsentralen.

Hvis du trenger hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten.

Søknad sendes til

Din kontaktperson i kommunen kan bistå i å oversende din søknad. Du kan også selv sende inn søknad til NAV.

Saksbehandling

Vedtak om tekniske hjelpemidler til varig bruk gjøres av NAV hjelpemiddelsentral.

Saksbehandlingstid

Bergen kommune tilbyr utlån av et utvalg hjelpemidler for en kortere periode. Trenger du hjelpemiddel lenger bistår kommunen deg med søknad til NAV.

Kommunen behandler forespørsler om hjelpemidler fortløpende. Du vil kunne hente hjelpemiddelet, eller få hjelpemiddelet levert, i løpet av få dager.

I de fleste tilfeller ved søknad til NAV får du svar innen en måned. Maksimal behandlingstid er fire måneder. Søknad om bil tar lengre tid å behandle enn andre hjelpemidler. Se mer på nav.no.

Utlevering
Kommunen leverer ut hjelpemidlene, også for NAV. Etter avtale kan du selv eller pårørende hente hjelpemidler på Hjelpemiddelhuset.

Reparasjon av hjelpemiddel

Har du behov for reparasjon av hjelpemiddel ta kontakt med Hjelpemiddelhuset.

Retur av hjelpemiddel

Når det ikke lenger er behov for hjelpemiddelet, skal det returneres. Du kan selv returnere hjelpemidlene til Hjelpemiddelhuset 

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter Lov om helse- og omsorgstjenester påklage dette skriftlig til den instans i kommunen som har behandlet saken. Klagen må beskrive hva du oppfatter som feil, hva du vil ha endret og begrunne dette. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Fylkesmannen i Hordaland. Som mottaker av helsetjenester kan du etter Pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelse av tjenesten.    

NAV gjør vedtak på varig utlån av tekniske hjelpemiddelet etter Folketrygdloven. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Du kan klage på NAVs avslag om å få tildelt hjelpemidler til varig bruk. Les mer om klagerettigheter på NAVs nettsider.  

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

Folketrygdloven kap. 10 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

Lover

Forskrifter