Gå tilbake til:
Du er her:

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud, og utføres av fysioterapeuter og ergoterapeuter knyttet til bydelene:

Ergo- og fysioterapitjenesten i Arna/Åsane

Ergo- og fysioterapitjenesten i Fana/Ytrebygda 

Ergo- og fysioterapitjenesten i Fyllingsdalen/Laksevåg

Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad/Bergenhus 

Tjenesten gir tilbud til barn, voksne og eldre som bor hjemme og som har vanskeligheter med å forflytte seg til private institutter, og til mennesker som bor på institusjon eller barn som trenger oppfølging i barnehage- eller skoletid

Tjenesten har som målsetning å vedlikeholde og bedre funksjonsevnen hos mennesker med sykdom eller funksjonsnedsettelse på grunn av alder eller sykdom.

Ergo - og fysioterapitjenesten tilbyr oppfølging i form av behandling, trening og veiledning.  De hjelper til med tilrettelegging av omgivelsene, enten i institusjon eller i hjemmet, og de bistår med utvelging og tilpasning av hjelpemidler.

Tjenesten ytes i hjemmet, på institusjon, i skole og barnehage og i egne lokaler.

Henvendelsesskjema sendes til ergo - og fysioterapitjenesten i den bydelen du bor.

Pris

Fra 1. februar 2017 er det innført egenandel for kommunal fysioterapi. Les mer her

Tjenesten hos kommunalt ansatte ergoteraputer er uten egenandel.

Kriterier og vilkår

Du må oppholde deg i kommunen du søker tjenester fra.  Tilbudet gis ut fra vurdering av behov og forventet effekt av tiltaket.  Tilbudet er først og fremst forbeholdt mennesker som selv ikke kan forventes å kunne benytte private institutter, eller der tjenesten er en del av et helhetlig tjenestetilbud.

Om søknadsprosessen

Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (f. eks hjemmesykepleier) kan henvise deg eller kontakte tjenesten på dine vegne dersom du gir fullmakt til dette.  Du kan også selv henvende deg til ergo - og fysioterapitjenesten for ditt område via telefon, eller benytte vedlagt henvendelsesskjema.

Skjemaet sendes til ergo - og fysioterapitjenesten for den bydelen der du bor.

Ergo- og fysioterapitjenesten i Arna/Åsane

Ergo- og fysioterapitjenesten i Fana/Ytrebygda 

Ergo- og fysioterapitjenesten i Fyllingsdalen/Laksevåg

Ergo- og fysioterapitjenesten i Årstad/Bergenhus 

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.  Dersom forespørselen ikke kan avgjøres innen tre uker, skal du ha skriftlig svar med opplysninger om når det kan antas at det vil kunne tas stilling til din forespørsel.

Klagemulighet

Dersom du mener at du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen, og deretter eventuelt til Helsetilsynet i fylket der du bor.

I klagen skal du oppgi hva du ønsker endret og begrunne dette.  Klagen skal sendes til den instans i kommunen som har behandlet saken. Kommunen vil kunne gi deg veiledning i hvordan du fremsetter klagen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten.  Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyter slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Beslektede tjenester