Gå tilbake til:
Du er her:

Alle som har et reelt hørsels-/synsproblem kan få bistand fra tjenesten.  I utgangspunktet stilles det ikke noe krav til hvem som kan søke. Det betyr at alle - også brukeren selv - kan henvende seg til tjenesten for å få vurdert bistand.

Syns- og Audiopedagogisk Teneste (SAPT) gir syns- og audiopedagogiske råd til brukere bosatt i Hordaland fylke.

Rådgivningen omfatter :

  • Syns- og audiopedagogisk rådgivning og veiledning til brukere, foresatte og deres nettverk.

  • Utarbeiding av gode rutiner for samarbeid med brukere og aktuelle instanser

  • Tilrettelegging og rådgivning gjennom pedagogiske, praktiske og tekniske tiltak for barn, unge og voksne med særskilte behov i hjem, skole og dagligliv.

  • Bistand til de opplæringsansvarlige/PPT/OT i kommuner og fylkeskommune med faglige råd og veiledning i brukersaker.

  • Deltakelse i etablering og oppbygging av nettverk med relevante samarbeidspartnere.

    Prioriterte grupper er barn og unge under opplæring.
    SAPT skal sikre fylkeskommunen og kommunene tjenester på områder der disse ikke har tilstrekkelig faglig kompetanse selv.

Pris

All bistand er gratis, uansett om den gis til bruker direkte, eller indirekte i form av veiledning, kurs og lignende til hjelpeinstanser, foresatte m.m.

Utstyr, hjelpemidler som innvilges utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral er gratis. Gratis er også veiledning i bruk av hjelpemidlene.

Kriterier og vilkår

For å lette saksgangen og unngå ekstra ventetid, skal det foreligge en medisinsk rapport sammen med henvisningen. Søkeren, eller søkerens foresatte, må underskrive en samtykkeerklæring før arbeidet kan settes i gang. Samtykkeerklæringen er nødvendig for at en skal kunne innhente nødvendig dokumentsjon - medisinsk o.a. Slik samtykke gir også tillatelse til at bruker blir registrert i et fylkesregister for syns- og hørselshemmede i Hordaland. Det stilles visse krav til funksjonsnedsettelse for å få bistand fra tjenesten. Kriteriene er i utgangspunktet de samme som Rikstrygdeverket praktiserer i forbindelse med utlån av hjelpemidler. Men vurderingen vil uansett alltid gjøres på individuelt nivå og bistand vil bli gitt i de tilfeller hvor det er nødvendig og hensiktsmessig - selv om vedkommende ikke oppfyller kravene i utgangspunktet.

Om søknadsprosessen

Alle henvendelser rettes til Syns- og Audiopedagogisk Teneste, Bergen.
Kontakt med tjenesten kan tas telefonisk eller skriftlig (også e-post).

 OBS! Tilmeldingsskjemaet må skrives ut og sendes til oss i posten.

Saksbehandlingstid

Det må beregnes en viss tid til innhenting av dokumentasjon, registrering og tildeling til saksbehandler. Ventetiden vil være avhengig av kompleksitet og ledig kapsitet hos den enkelte saksbehandler.

Lover og retningslinjer

Tjenesten arbeider etter de til enhver tids gjeldende lover og regelverk, og da i hovedsak: Opplæringsloven § 4A-2 Opplæringsloven kap. 5 m/forskrift Folketrygdeloven - div. kap.

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Syns- og audiopedagogisk tjeneste

Vis i kart

Besøksadresse:
Møllendalsveien 1A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:30.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:30.