Gå tilbake til:
Du er her:

Ergo- og fysioterapeutene gir individuelt tilpasset forebygging, behandling, trening og veiledning, og hjelper til med tilrettelegging og tilpasning av hjelpemidler. Tilbudet retter seg mot personer som trenger hjelp til å ivareta eller forbedre sin funksjonsevne.

Ergo- og fysioterapeutene utfører sine tjenester både individuelt og i samarbeid med andre tjenester. De bistår med tilpasning av omgivelser i hjemmet, arbeidsplassen, skole, barnehage eller institusjon.

Brukerne av våre tjenester får tilpasset behandling individuelt eller i grupper, trening i dagliglivets aktiviteter, tilrettelegging av bolig og tilpasning av hjelpemidler.

I Bergens kommunale helsetilbud inngår både kommunale ergo- og fysioterapeuter, og avtalefysioterapeuter (private fysioterapeuter med driftsavtale). Det er samme egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter..

Hovedregelen er at du oppsøker avtalefysioterapeut dersom du selv klarer det. Hvis du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til det, kan kommunal fysioterapi være aktuelt.

Her finner du  oversikt over avtalefysioterapeuter.

Se også informasjon om innsatsteam for rehabilitering utenfor institusjon. 

Du kan kontakte oss direkte. Finn avdelingen som er nærmest deg:

Arna og Åsane 

Bergenhus og Årstad

Fana og Ytrebygda 

Fyllingsdalen og Laksevåg 

Lege og andre behandlere kan også henvise til ergo- og fysioterapeut. 

Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Bergen kommuniserer også via helsenorge.no

Pris

Pris
Det er egenandel på fysioterapi. Følg lenken under for å se priser.

For barn under 16 år og personer med yrkesskade godkjent av Nav, er det ingen egenandel.

Ergoterapi er uten egenandel.

Kriterier og vilkår

Hvem kan få tjenesten
Dette er en tjeneste for alle som bor eller oppholder seg i Bergen kommune. Det kommunale fysioterapitilbudet er først og fremst for personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet hos en avtalefysioterapeut. Dersom du er i tvil om hvem du skal kontakte så kan du henvende deg til Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i din bydel.

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Din fastlege, sykehus eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmesykepleie) kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir fullmakt til dette. 

Du kan også selv henvende deg til habiliterings- og rehabiliteringstjenesten for din bydel, eller til en av de private terapeutene som har avtale med Bergen kommune.

Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.  Dersom forespørselen ikke kan avgjøres innen tre uker, skal du ha skriftlig svar med opplysninger om når vi venter å ha tatt stilling til forespørselen.

Klagemulighet

Klage
Dersom du mener at du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven klage. I klagen skal du oppgi hva du ønsker endret og begrunne dette. Klagen sender du til den avdelingen som har behandlet saken.

Ta kontakt dersom du ønsker hjelp til å fremsette klagen. Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, sender vi klagen videre til Fylkesmannen.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasient- og brukerrettighetsloven også klage på selve utførelsen av en tjeneste. Klagen sender du til avdelingen i kommunen der du har mottatt behandling Dersom du ikke får medhold, sender Bergen kommune klagen videre til Fylkesmannen.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra kommunen.