Gå tilbake til:
Du er her:

Hva er en individuell plan?
Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til en individuell plan og/eller koordinator. Individuell plan er din plan og et samarbeidsverktøy mellom deg og de tjenestene du har.  

Planen skal beskrive: 

  • Hva er viktig for deg 
  • Hva skal til for at du oppnår dine mål
  • Hvem skal bistå deg, når det skal gjøres og hvordan. 

Det er du som eier planen og den skal sikre din medvirkning.

Individuell plan skal være en hjelp til at tjenestene blir bedre koordinert og tilpasset dine behov. Pårørende kan gjerne delta dersom du ønsker det. Individuell plan gjør ikke at du får flere tjenester, men planen kan gjøre det lettere for deg å beskrive hvilke mål du har i fremtiden og hvordan du vil oppnå disse.  

Koordinator
Å koordinere betyr «å få til å virke sammen». For at du skal oppleve helhet i tilbudet ditt er det viktig å se tjenestene i en sammenheng. En av tjenesteyterne dine blir oppnevnt som koordinator. Ditt ønske skal vektlegges ved valg av koordinator. Koordinator skal sikre samordning og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinator skal sammen med deg beskrive dine behov og prioritere disse. 
Du kan takke nei til individuell plan og likevel få tilbud om en koordinator.

Hva skal du bidra med?
Det er en klar forutsetning at du medvirker i arbeidet med din individuelle plan. Du må selv fortelle hva som er viktig for deg i ditt liv. Dine behov skal være utgangspunkt for den individuelle planen. 

Hva er koordinerende enhet?
Koordinerende enhet legger til rette for at du, som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. I Bergen kommune er Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering organisert sammen med forvaltningsenhetene. Innbygger, ansatte i kommunen og samarbeidspartnere kan kontakte koordinerende enhet ved spørsmål knyttet til individuell plan, koordinator, habilitering og rehabilitering. 

Om søknadsprosessen

Hvordan kan jeg få en individuell plan/koordinator?
Dersom du allerede har tjenester i kommunen, kan du be en av de som gir deg tjenester om å få en individuell plan/koordinator.

Du kan også be om en individuell plan og /eller koordinator ved å kontakte Forvaltningen i ditt byområde.

Forvaltningsenhet, sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane)

Forvaltningsenhet, sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg) 

Forvaltningsenhet, sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad)

Søknader som gjelder Psykisk helse skal sendes til: Forvaltningsenhet  psykisk helse

 

Klagemulighet

Du kan klage til Forvaltningsenheten (sone) som da vurderer saken på nytt. Hvis du ikke får medhold i klagen vil vi sende saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jamfør pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. Fristen for å klage er 4 uker, jamfør pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5.