Gå tilbake til:
Du er her:

Personer over 18 år som har fått nedsatt funksjonsevne etter hodeskade, hjerneslag eller MS-attakk, kan få rehabilitering utenfor institusjon. Denne oppfølgingen blir gitt av et innsatsteam bestående av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Du kan kontakte innsatsteamene direkte, eller bli henvist av fastlege og andre behandlere.  

Målet med tilbudet er å gi deg oppfølging i form av rehabilitering og trening den første tiden etter sykehus- eller institusjonsopphold, slik at du skal klare deg best mulig på egen hånd.

Rehabiliteringen er individuelt tilpasset i samarbeid med deg, og skjer hjemme hos deg eller i egnede lokaler hos innsatsteamet. Rehabilitering krever egenmotivasjon, at du yter egeninnsats og har et ønske om selvstendighet og mestring av hverdagslige gjøremål.

Tjenesten er gratis.

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Fastlege og annet helsepersonell kan henvise til oss, eller du kan kontakte innsatsteamet direkte.

Ta kontakt på e-post:  innsatsteam-rehabilitering@bergen.kommune.no

Her finner du innsatsteamet i din bydel: 

Arna / Åsane:
Adresse: Åstveitveien 1,
5106 Øvre Ervik                                      
Tlf: 53 03 51 50 / 40 90 64 57

Bergenhus /Årstad:
Adresse: Teatergt 41, 
5010 Bergen                                            
Tlf: 55 56 93 66 / 94 50 38 14
 
Fana / Ytrebygda:
Adresse: Wollert Konowsplass 2,
Postboks 85, 5852 Bergen                         Tlf: 55 56 18 70 / 94 50 79 60

Fyllingsdalen/ Laksevåg:
Adresse: Dag Hammarskjøldsvei 100 B,
5144 Fyllingsdalen                                  
Tlf: 53 03 30 09 / 94 50 38 15

Klagemulighet

Klage
Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter Lov om helse- og omsorgstjenester påklage dette skriftlig til den instans i kommunen som har behandlet saken. Klagen må beskrive hva du oppfatter som feil, hva du vil ha endret og begrunne dette. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Fylkesmannen i Hordaland.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter Pasientrettighetsloven også klage til Fylkesmannen på selve utførelsen av tjenesten.

Dersom du mener du ikke har fått hjelpen du har krav på, har du mulighet til å klage. Klage sendes til Helsetilsynet i fylket og klagen skal være skriftlig (jfr. Lov om pasientrettigheter § 7-2).

Relatert informasjon