Gå tilbake til:
Du er her:

Gratis førstegangs helsekontroll
Helsetjenesten har ansvar for å tilby førstegangs helsekontroll for overføringsflyktninger, familiegjenforente til tidligere asylsøkere og overføringsflyktninger, og elever ved  Nygård Skole i alderen 6 - 20 år.

Det tilbys også helsekontroll for asylsøkere som oppfølging av den førstegangs helsekontroll som blir foretatt i transittmottak ved ankomst til Norge. Dette gjelder asylsøkere i mottak som Bergen kommune er vertskommune for.

Rutineblodprøver
I tilbud om gratis førstegangs helsekontroll er inkludert rutineblodprøver på blant annet Hiv, Hepatitt B og syfilis.

Andre helsetjenester
Ved Helsetjenesten drives kurativ legepraksis og tjenester innen helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 

De ansatte ved helsetjenesten gir også gruppeundervisning i helserelaterte spørsmål til deltakere i introduksjonsprogrammet.

Du finner tilbudet i Helsehuset, Solheimsgaten 9 (samme hus som Bergen legevakt, men i 4.etasje).

Telefon: 55 56 58 80

Tjenesten er et samarbeid mellom fastleger, helsestasjoner, skolehelsetjenesten, Introduksjonssenteret for flyktninger og Psykososialt Team.

Pris

Tjenesten er gratis.

Om søknadsprosessen

Introduksjonssenteret for flyktninger og UDI gir informasjon om nyankomne asylsøkere og flyktinger. Rektor på Nygård Skole informerer om utenlandske barn med rett til skolehelsetjeneste.

Klagemulighet

  • Ta først kontakt med tjenesteyteren.
  • Hvis klagen ikke fører frem ta kontakt med leder for tjenesten.
  • Som mottaker av tjenesten, kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet i Hordaland på selve utførelsen av tjenesten. Klagen først sendes til kommunen ved leder for tjenesten slik at saken gis mulighet til å bli løst på lavest nivå.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.