Gå tilbake til:
Du er her:

Har du små barn og en særlig krevende hverdag på grunn av akutt sykdom eller andre spesielle omstendigheter, kan du søke om familievikar. Tjenesten gir deg praktisk hjelp i hjemmet, for eksempel til stell av barn, matlaging og renhold.

Hvem kan få tjenesten?
Småbarnsfamilier med et stort behov for hjelp som følge av akutt sykdom eller andre spesielt krevende familiesituasjoner. Du kan også få familievikar etter fødsel, for eksempel om du er eneforsørger med tvillinger, eller etter trillingfødsler når du eller partneren din er hjemme med barna, mens den andre er i jobb.

Familievikar gis på dagtid i ukedager, for inntil to måneder. Ut over dette må behovet begrunnes spesielt.

Valg av leverandør
Du kan selv velge hvem som skal levere tjenesten; Bergen kommune eller private aktører som kommunen har avtale med. Se oversikt over private leverandører her.

Pris

Pris
Du må betale en egenandel. Se prisen i oversikten under her. Hvor mye du skal betale vil også stå i vedtaket som du får fra kommunen.

Kriterier og vilkår

Vedtak tidsavgrenses til  2 måneder. Bistand utover dette må særlig vurderes og begrunnes. Familievikartjeneste ytes på dagtid i ukedager.
 

Om søknadsprosessen

Slik søker du
Ta kontakt med forvaltningsenheten i din bydel for å få hjelp til å søke om familievikar:

Forvaltningsenhet, sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane)
Forvaltningsenhet, sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg) 
Forvaltningsenhet, sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad)

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved skriftlig fullmakt.

Saksbehandling
Kommunen vil ta kontakt med deg for å avtale et hjemmebesøk. Målet er å hente inn nødvendige opplysninger for å avgjøre saken. Etter dette behandler vi søknaden så raskt som mulig. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Er behovet for tjenesten akutt, kan du få den før det er gjort et formelt vedtak.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar.

 

Klagemulighet

Klage
Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Klagefristen er tre uker etter at du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Du kan kontakte kommunen hvis du trenger veiledning. Om kommunen opprettholder vedtaket og ikke tar hensyn til klagen din, vil saken bli sendt videre til Fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør da om klagen blir tatt til følge.

Bergen kommune har et eget byombud. Her kan du få råd og veiledning om du mener at kommunen har gjort feil eller urett mot deg.

Du kan også kontakte pasient- og brukerombudet for å få hjelp.

Lover og retningslinjer

Familievikar er en form for praktisk bistand.  Praktisk bistand er en lovpålagt tjeneste jf helse- og omsorgslovens §3-2b, og vil i noen tilfeller også være en lovfestet rettighet jf pasient- og brukerrettighetslovens §2-1a.

Lover