Gå tilbake til:
Du er her:

Hjemmeboende eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som på grunn av sykdom ikke klarer å tilberede eller handle inn varer, kan få levert middag hjem. Middag leveres hjem til deg en dag i uken på et avtalt tidspunkt. Rettene lagres i kjøleskap frem til oppvarming. 

Maten blir levert og produsert av Matvarehuset AS og er produsert etter kok/kjøl-prinsippet. Det vil si at maten er tilberedt på tradisjonelt vis og deretter hurtig nedkjølt og pakket i porsjonspakninger.

Du bestemmer selv hvor mange middager du ønsker levert i løpet av en uke. Dette oppgir du i søknadsskjemaet (se under).

Menyen er variert og ernæringsriktig sammensatt. De som på grunn av allergier eller av kulturelle og/eller religiøse grunner ikke kan spise enkelte matvarer, vil få tilpasset mat. Det er også mulig å velge en kjøttfri dag per uke, samt å reservere seg mot retter man ikke liker. Videre anbefaler vi at du velger ekstraretter som supper og desserter. Dine ønsker oppgir du i din søknad, eller i videre dialog med oss i kommunen.

Noen å dele måltidet med? Klikk her for å lese om Spisevenn.

Middagsrettene varierer etter årstidene og 15 % av råvarene som benyttes er økologiske.

Dersom du trenger hjelp til å varme opp maten i din mikrobølgeovn kan du søke om hjelp til dette. Ta kontakt med hjemmesykepleien i din sone, så vil vi ta en vurdering av ditt behov. Mikrobølgeovn er nødvendig dersom hjemmesykepleien skal hjelpe deg med å varme middagen.

Praktiske forutsetninger
Mottaker må innen rimelig tid kunne åpne døren og motta middagen, eller stille nøkkel til disposisjon for transportøren.

Dersom nøkkel oppbevares hos leverandør, kan middag leveres uavhengig av om du er hjemme eller ikke. Kommunen stiller garanti for at nøkkelen oppbevares forsvarlig og at ingen andre enn leverandør kan benytte denne.

Pris

Pris
Du må betale for maten du får levert.
Se oversikt:

Kriterier og vilkår

Kritierier og vilkår
Du har krav på bistand til ernæring hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Dersom du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, vil du kunne få levert middag hjem.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha din fullmakt. 

Søknad sendes til forvaltningsenheten i den bydelen der du bor: 

I søknaden bør du oppgi hvor mange dager i uken du ønsker å få middag levert.

Om pårørende eller andre hjelper deg med søknaden, må du legge ved skriftlig fullmakt.

Endringer i bestilling             
Ved endringer i bestillinger eller avslutning av tjenesten, må du gi beskjed til forvaltningsenheten, eventuelt til hjemmesykepleien eller tjenester til utviklingshemmede tre virkedager før levering.   

Dersom middagen ikke leveres som avtalt, gi beskjed til din kontaktperson i hjemmesykepleien, ev. Etat for tjenester til utviklingshemmede.

Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk før vi gjør et vedtak. Vedtaket skal være begrunnet. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Klage
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Lover og retningslinjer

Dette vil for personer som er helt avhengige av praktisk hjelp, være en lovpålagt tjeneste. Personer som ikke er helt avhengige av hjelp, kan også søke om tjenesten. Tjenesten vil i disse tilfeller ikke være lovpålagt.

Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter

Beslektede tjenester