Gå tilbake til:
Du er her:

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse og som er avhengig av hjelp i eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie og omsorgsbehov.

Hjemmesykepleien gir også opplæring og veiledning og legger til rette for at hjelpetrengende personer, der det er mulig, klarer å bli mest mulig selvhjulpne.

Tjenesten er gratis.

Hvis du trenger å kontakte hjemmesykepleien direkte, finner du kontaktinfo her.

Kriterier og vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Det forutsettes at det ikke er mulig for deg å selv oppsøke helsetjenesten.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknad sendes til

Søknader sendes til:

Søknader som gjelder Psykisk helse skal sendes til: Forvaltningsenheten psykisk helse

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.