Gå tilbake til:
Du er her:

Omsorg for døende, også kalt lindrende behandling/palliativ omsorg, har som formål å gi behandling, pleie og omsorg for pasienter med langtkommen, uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/ eksistensielle problemer. Målet er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende i livets siste fase. Bergen kommune gir omsorg i livets sluttfase. Omsorgen kan gis hjemme eller i institusjon.

Kommunen har egne ressurssykepleiere på sykehjem og i hjemmesykepleie som har fordypet kunnskap om lindrende behandling. Hensikten med ressurssykepleiernes arbeid er å få etablert tidlig kontakt med pasienten og sikre gode og samordnede tjenester for den enkelte.

Omsorg på sykehjem
Kommunen har plasser ved Palliativ avdeling, Bergen Røde Kors sykehjem. Plassene tilbys alvorlige syke pasienter med kreftdiagnose som har behov for symptomlindrende behandling eller pleie og omsorg .

Også ved sykehjemmene i Bergen har en kompetanse i lindrende behandling slik at både pasienten og pårørende skal kunne føle seg ivaretatt og trygg i situasjonen.

Sykehjems- eller menighetsprest kan tilkalles for bønn og samtale dersom det er ønskelig.

En lege konstaterer at personen er død og fyller ut dødsattest. Sykehjemmet kan legge til rette for båreandakt i samarbeid med begravelsesbyrå, og det er mulig å gjennomføre begravelse på sykehjemmet dersom pårørende ønsker dette. Ved dødsfall vil sykehjemmet også kunne gi veiledning om praktiske forhold som må ordnes i forbindelse med dødsfallet.

Omsorg i hjemmet
Det kan legges til rette for at døende som bor hjemme, kan få dø i eget hjem.

Hjemmesykepleien kan gi lindrende behandling og omsorg til døende pasienter, i samarbeid med behandlende lege/fastlege, pasient og pårørende. Ofte skjer dette i et samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Hjemmesykepleien vil øke sine tjenester etter behovet i den avsluttende fasen uten at ny søknad om tjenester er nødvendig.

Pris

Du må betale egenandel for opphold på institusjon, men det påløper ingen ekstra kostnader utover dette knyttet til omsorgen som gis ved dødsfall. Tjenester fra hjemmesykepleien er gratis.