Gå tilbake til:
Du er her:

Personer som har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller alder kan låne tekniske hjelpemidler. Målet er å bidra til en lettere hverdag.

Hjelpemidlene kan lånes ut for en kortere eller lengre periode. Når det ikke lenger er behov for hjelpemidlet, skal det returneres.

Det finnes et stort register av hjelpemidler. Her er noen eksempler:

  • Hjelpemidler som letter forflytning, for eksempel rullestol, rullator heis og regulerbar seng
  • Hørsels- og synshjelpemidler
  • Husholdningshjelpemidler som «komfyrvakt» og «kaffetraktervakt»
  • Hjelpemidler til behandling og trening
  • Hjelpemidler for personlig hygiene, for eksempel toalettforhøyere, toalettstol og badekarbrett

Retur av hjelpemidler: 
brukerservice.hjelpemiddelhuset@bergen.kommune.no
Telefon: 53 03 48 80 kl. 07.30 - 15.00

Søkom hjelpemidler: Se under fanen Om søknadsprosessen.

Pris

Tjenesten er gratis. Hjelpemidler ved varig behov (over to år eller livet ut), dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Enkle hjelpemidler som for eksempel krykker som du har behov for i forbindelse med forbigående sykdom, kjøper du selv i helsebutikk.

Kriterier og vilkår

Nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Om søknadsprosessen

Det er kommunens helse eller omsorgstjenester (ergo- og fysioterapitjenesten, hjemmesykepleien eller PPT) du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler for kort eller lengre tid. Disse vil bistå deg med funksjonsvurderingen som skal være med søknaden.

Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen eller NAV-Hjelpemiddelsentralen. 

Se:

Kommunal hjelpemiddelservice/ Hjelpemiddelhuset

Hvis du trenger hjelpemidler på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten. NAV lokalt kan også hjelpe til dersom du er i et attføringsopplegg.

Skjema finnes på NAV Hjelpemiddelsentral

Enkle hjelpemidlerfor kortvarig bruk trenger man ikke å søke om. Slike kortidshjelpemidler rekvireres av hjemmesykepleien eller av ergo-fysioterapitjenesten.

Tjenesten skal bidra til en lettere hverdag ved hjelp av tekniske hjelpemidler.

Søknad sendes til

Din kontaktperson i kommunen oversender din søknad til riktig instans i kommunen eller i NAV.

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Vedtak om tekniske hjelpemidler til varig bruk gjøres av NAV hjelpemiddelsentral.

Saksbehandlingstid

Kommunen behandler forespørsler fortløpende. 

De fleste søknader som behandles hos NAV blir avgjort innen en måned. Maksimal behandlingstid er seks måneder. Dersom hjelpemidlet finnes på lager, tar det normalt to uker fra søknaden er behandlet til hjelpemidlet kommer til mottaksstedet i kommunen. Dersom hjelpemidlet må bestilles, kan det ta opp til fem uker.

NAV Hjelpemiddelsentral leverer hjelpemidlene til kommunalt mottakssted. Derfor er det kommunen som til slutt leverer hjelpemidlet hjem til deg.

For enkelte hjelpemiddeltyper gjelder egne saksbehandlings- og leveringstider.

Du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som hjelpemiddelsentralen trenger for å behandle søknaden.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

Folketrygdloven kap. 10 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

Lover

Forskrifter