Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen legevakt i Solheimsgaten 9 har et tilrettelagt legevakttilbud for barn som trenger øyeblikkelig hjelp. Her blir barn prioritert på ettermiddags- og kveldstid. Bergen legevakt har er en egen lege som behandler barn i perioden kl. 16-23 alle dager, og her er et eget venteareal for barn. Legene som jobber med barn på legevakten er i hovedsak allmennleger som har god erfaring i å vurdere og behandle barn. Barn som trenger å bli undersøkt nærmere av barnelege, blir henvist videre til Haukeland universitetssjukehus.

Bergen legevakt er døgnåpen. Telefonnummeret er 116117. Foreldre kan oppsøke Bergen legevakt også på tidspunkter der det ikke er dedikert lege for barn. Det er også mulig å oppsøke legevaktstasjonene i bydelene i deres åpningstid, men her er heller ingen lege avsatt for bare å vurdere barn.

Dersom vurderingen fra lege kan vente til dagtid på en hverdag, oppfordres du til å kontakte egen fastlege.

Undersøkelse og behandling av barn under 16 år er gratis.

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Kommunen skal sørge for nødvendig helsehjelp ved akutt sykdom og skade til alle som bor og oppholder seg i kommunen. I dette ligger tilgang på allmennlegetjenester og øyeblikkelig hjelp (legevaktordning) 24 timer i døgnet.


Klagemulighet
Dersom du mener du ikke har mottatt nødvendig helsehjelp fra kommunen eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Kommunen vil kunne gi deg veiledning, eller du kan kontakte Pasient- og brukerombudet i Hordaland.
Klagen kan sendes til Helsetilsynet i Hordaland eller til den instans i kommunen som har behandlet saken. Det anbefales at klagen sendes først til kommunen slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå. Dersom kommunen er uenig i din vurdering, videresendes klagen til Helsetilsynet.
Klager eller tilbakemeldinger på tjenester ved Legevakten sendes til:
Bergen legevakt
v/ Legevaktsjefen
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Dersom du mener at du har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav.

Lover

Forskrifter