Gå tilbake til:
Du er her:

Aldershjem er en heldøgns boform som tilbys personer som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Opphold i aldershjem kan etter faglig vurdering være det tiltaket som best kompenserer for personens funksjonstap. I aldershjem kan en tilbys korttidsopphold og langtidsplass. 

Aldershjem har en noe lavere bemanning enn sykehjem og egner seg ikke for personer som har omfattende pleiebehov.

Hovedtyngden av aldershjemmene i Bergen er eid og drevet av private organisasjoner som har avtale med Bergen kommune.

Kriterier og vilkår

Aldershjemsplass kan gis til personer som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål og der hjemmetjenester ikke kan kompensere for funksjonstapet.

Når hjemmetjenester ikke kan kompensere for en persons funksjonstap, kan opphold i aldershjem være det tiltaket som best ivaretar dennes behov for tilsyn og bistand. 

Du kan kontakte forvaltningsenheten i ditt område for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på aldershjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Om søknadsprosessen

Dersom du godkjennes for tildeling av institusjonsplass, vil du bli tildelt plass der det er ledig. Ved flere ledige plasser prøver forvaltningen å tilby plass der du helst vil ha. Noen typer institusjonsplasser er spesialiserte og finnes kun på en eller få institusjoner, og dersom du trenger en slik plass kan det være at institusjonen ikke er i nærheten av der du bor i dag.

Plass tildeles til den som til enhver tid har størst behov og der hvor det er ledig plass. Kommer du på en institusjon som du ikke ønsker å bo på, kan du søke deg til en annen institusjon etter hvert. Har du ønsker om dette, kan du opplyse om dette allerede i søknaden. Ellers kan du når som helst senere søke om bytte av institusjon. Personell på det stedet du bor vil være behjelpelig med å søke.

Før et langtidsopphold på en institusjon tildeles, skal det først være prøvd med korttidsopphold. Dersom det viser seg at du ikke kan reise hjem etter et korttidsopphold, bestreber vi oss på at du ikke skal trenge å flytte før det blir en ledig langtidsplass. Er du på rehabiliteringsopphold og det viser seg at de mål som er satt for oppholdet allikevel ikke kan nås, må du påregne å flytte til en vanlig korttidsseng i påvente av langtidsplass.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknad sendes til

Søknaden sendes til forvaltningsenheten i det området du tilhører:

Saksbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt plass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-2a
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Aldershjem er en heldøgns boform som er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2.c.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter