Gå tilbake til:
Du er her:

Egenandel institusjonsopphold

Alle med plass på sykehjem og aldershjem må betale en egenandel for opphold. Slik egenbetaling gjelder også hvis du er tildelt plass i en annen boform med pleie- og omsorgstjenester hele døgnet.

Pris

Dagopphold og kortidsopphold inntil 60 døgn

  • For dagopphold på institusjon må du betale kroner 85,- per dag.
  • For korttidsopphold på institusjon må du betale kroner 165,- per døgn

Dagsatsene for korttidsopphold gjelder for opphold som ikke varer mer enn 60 døgn i kalenderåret.

Langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn

Egenandelen for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold. I Bergen kommune er det Kemneren som fatter vedtak om egenbetaling.

Størrelsen på egenandelen og måten den regnes ut på er regulert i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Inntekter som inngår i grunnlaget

Egenbetalingen blir fastsatt på grunnlag av all inntekt. Det inkluderer pensjon og andre ytelser fra folketrygden, ytelser fra andre pensjonsordninger, arbeids- og næringsinntekter, leieinntekter og renteinntekter. Kommunen har innført et trinnvis friløp på de totale kapitalinntektene. Fribeløpet endres etter antall år du betaler for langtidsopphold. Har du ektefelle eller samboer som bor hjemme, blir inntekten fordelt i samsvar med utskrift av ligning.

SLIK REGNER VI UT EGENBETALINGEN

Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp
Det skal betales 75 prosent i årlig vederlag av alle inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp. Fra grunnbeløpet trekker vi et fribeløp på 8.000 kroner.

Inntekter utover folketrygdens grunnbeløp
For alle andre inntekter utover folketrygdens grunnbeløp skal det betales 85 prosent etter at skatt og eventuelle gjeldsrenter er trukket fra.

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2018 kr 96 883.

Maksimalsats for egenbetaling

Ingen skal betale mer i egenbetaling enn det en institusjonsplass reelt koster. For 2019 gjelder følgende maksimalsatser for egenbetaling i Bergen kommune:

  • Maksimal egenbetaling for opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie er kr. 42.200,- per måned.
  • Maksimal egenbetaling for opphold på aldershjem er kr. 26.600,- per måned.

Mer informasjon om hvordan egenbetalingen blir beregnet og ulike typer fradrag finner du i vedlegget «Informasjon om egenbetaling for opphold på institusjon».

Kriterier og vilkår

Egenbetalingen gjelder dem som i vedtak fra forvaltningsenhetene i Byrådsavdeling for helse og omsorg har fått godkjent opphold på institusjon.

Om søknadsprosessen

Dersom du har spørsmål om egenbetaling for opphold på institusjon i Bergen, kan du kontakte avdeling for kommunale krav hos Kemneren. Det er også denne avdelingen som skal motta skjemaet med opplysninger om beboer, pårørende og verge.

Du kan kontakte avdelingen på e-post egenbetaling.institusjon@bergen.kommune.no eller ringe på telefon 530 30 903, 530 30 908, 530 30 910, 530 30 911, 530 30 912, 530 30 913, 530 30 914, 530 30 917 eller 530 30 979.

Vedlegg

Sammen med skjemaet må du legge ved en del dokumentasjon:

  • Legg ved siste utbetalingsslipp fra NAV Pensjon. Dersom du har hjemmeboende ektefelle, ber vi også om å få ektefelles utbetalingsslipp fra NAV Pensjon.
  • Legg ved siste utbetalingsslipp eller bankutskrift fra eventuelt andre pensjonsordninger. Dette gjelder også pensjoner fra utlandet.
  • Legg ved dokumentasjon på eventuelt annen inntekt (leieinntekt osv).

Søknad sendes til

Kemneren i Bergen
Avdeling for kommunale krav
Postboks 7000
5020 Bergen

E-post: egenbetaling.institusjon@bergen.kommune.no.  
 

Klagemulighet

Vedtak om egenbetaling kan påklages til Fylkesmannen. Nærmeste pårørende eller verge kan også klage. Klagen må være begrunnet og signert, og sendes til Kemneren i Bergen.

Har du spørsmål?

Kontakt Kemneren

Vis i kart

Besøksadresse:
Nonnesetergaten 4 - Vi holder åpent fra 09:00 til 15:00.
Onsdag før påske stenger ekspedisjonen 11.30

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.