Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har en egen legevakttjeneste for sykehjemmene og hjemmeboende med spesielle behov. Vaktordningen fungerer mandag-fredag kl. 16-21, helger og høytidsdager kl. 11-19. Tjenesten er knyttet til Bergen legevakt, og oppdragene formidles gjennom Legevaktsentralen. Utenom disse åpningstidene formidles slike henvendelser til den ordinære legevakten.

Sykehjemslegevaktens nettsider

Pris

Tjenesten er gratis for beboere som har sykehjemsplass. For personer som bor på aldershjem og beboere i omsorgsbolig gjelder vanlige regler for betaling av egenandel.

Kriterier og vilkår

Behov for sykebesøk meldes av sykepleier på sykehjemmene eller hjemmesykepleien til legevaktsentralen.

Om søknadsprosessen

Klagemulighet

Dersom du mener du ikke har mottatt nødvendig helsehjelp fra kommunen eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Kommunen vil kunne gi deg veiledning, eller du kan kontakte Pasient- og brukerombudet i Hordaland.
Klagen kan sendes til Helsetilsynet i Hordaland eller til den instans i kommunen som har behandlet saken. Det anbefales at klagen sendes først til kommunen slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå. Dersom kommunen er uenig i din vurdering, videresendes klagen til Helsetilsynet.


Klager eller tilbakemeldinger på tjenester ved Legevakten sendes til:

Bergen legevakt
v/ Legevaktsjefen
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Dersom du mener at du har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav.

Beslektede tjenester