Gå tilbake til:
Du er her:

Sykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem. En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd prøv ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

Langtidsbeboere i sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpasset aktiviteter. Langtidsopphold i sykehjem skal fortrinnsvis være et tilbud til personer over 70 år.

Bergen kommune har noen langtidsplasser som er tilrettelagt for særskilte pasientgrupper. Disse plassene tildeles uavhengig av hvor du bor.

  • Bergen Røde Kors Sykehjem har en palliativ avdeling der formålet er å gi pleie og symptomlindring til alvorlig syke pasienter

  • Olaviken alderspsykiatriske sykehus på Askøy har samarbeid med Bergen kommune om drift av fem sykehjemsplasser for personer med Huntington sykdom

  • Bergen kommune har også byomfattende plasser i egne avdelinger med tilrettelagte tilbud for personer med rusrelaterte og psykiske lidelser.

Fra 1. juli 2017 gjelder en ny forskrift om kriterier for rett til sykehjemsplass - klikk her for å lese forklaring til forskriften.

Les hele forskriften på Lovdata.no.

Kriterier og vilkår

Langtidsopphold i sykehjem kan etter faglig vurdering tildeles på grunnlag av følgende kriterier: personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og kan ikke mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap. Det foreligger ikke sosialt nettverk eller offentlig hjelp som kan kompensere for dette funksjonstapet i eget hjem.

Ved tildeling av sykehjemsplass tilstrebes å gi plass i nærheten av der du bor eller ønsker.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknad sendes til

Saksbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det kan hende at det ikke er ledige plasser, selvom du oppfyller kriteriene for sykehjemsplass. I så fall får du et skriftlig vedtak fra oss om at du oppfyller kriteriene og du blir satt på venteliste.

Dersom du godkjennes for tildeling av institusjonsplass, vil du bli tildelt plass der det er ledig. Ved flere ledige plasser prøver forvaltningen å tilby plass der du helst vil ha. Noen typer institusjonsplasser er spesialiserte og finnes kun på en eller få institusjoner, og dersom du trenger en slik plass kan det være at institusjonen ikke er i nærheten av der du bor i dag.

Plass tildeles til den som til enhver tid har størst behov og der hvor det er ledig plass. Kommer du på en institusjon som du ikke ønsker å bo på, kan du søke deg til en annen institusjon etter hvert. Har du ønsker om dette, kan du opplyse om dette allerede i søknaden. Ellers kan du når som helst senere søke om bytte av institusjon. Personell på det stedet du bor vil være behjelpelig med å søke.

Før et langtidsopphold på en institusjon tildeles, skal det først være prøvd med korttidsopphold. Dersom det viser seg at du ikke kan reise hjem etter et korttidsopphold, bestreber vi oss på at du ikke skal trenge å flytte før det blir en ledig langtidsplass. Er du på rehabiliteringsopphold og det viser seg at de mål som er satt for oppholdet allikevel ikke kan nås, må du påregne å flytte til en vanlig korttidsseng i påvente av langtidsplass.


Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.