Gå tilbake til:
Du er her:

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten. Vi gir også råd og hjelp til familien.

De fleste tjenestene får du tilgang til gjennom kontakt med NAV sosialtjenesten eller din fastlege.

Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, M31 er en lavterskel poliklinikk for vurdering av behandlingsbehov, med særlig vekt på vurdering av opioidavhengige for rask oppstart i LAR. Rusmiddelavhengige kan møte opp uten tilvising og vil få tilbud om vurderingssamtale samme dag.

Akuttposten for akutt medisinsk undersøking og akutt avrusing og kortare avgiftingsforløp for pasientar med eit rusproblem. Akuttposten er i tilknytning til Bergen legevakt i Solheimsviken.

Helt nederst på siden finner du lenker til hjelpetilbud fra frivillige og ideelle organisasjoner samt relaterte tjenester fra kommunen.

 

Kriterier og vilkår

Klienten må ønske hjelp og/eller være villig til å ha kontakt med tjenestene. Tjenestene tilbys personer med rusproblemer uavhengig av alder og hvilke rusmidler som brukes.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte NAV sosialtjenesten, fastlegen eller (Utekontakten, Strax-huset) for å få råd og veiledning i forhold til rusproblemer. Disse kan også hjelpe til med eventuelle søknader i forbindelse med rusproblemet.

Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre kan også hjelpe deg. Det kan for eksempel være en nabo. Men da må du gi en skriftlig fullmakt som vedlegges søknaden.

Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan NAV sosialtjenesten eller fastlegen din hjelpe deg med henvisning til behandling.

Søknadsfrist

Henvendelser behandles fortløpende

Vedlegg

Eventuell fullmakt.

Søknad sendes til

Ordinære tjenester etter sosialtjenesteloven skal sendes til sosialtjenesten i bydelen hvor søker har bostedsadresse. Hvis søker er bostedsløs skal søker henvende seg til nærmeste sosialkontor som henviser søker til den bydelen som skal ha saken.

Saksbehandling

Råd, veiledning, informasjon og tiltak og behandling for personer med rusproblemer kan skje pr. telefon eller gjennom avtalte møter. Ordninære tjenester etter sosialtjenesteloven behandles fortløpende.

Saksbehandlingstid

Normalt 0 til 2 uker etter henvendelse

Klagemulighet

Fylkesmannen er klageinstans

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Lover