Gå tilbake til:
Du er her:

Alle med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester fra det offentlige hjelpeapparatet har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Det samme gjelder deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av NAV.

Planen skal lette koordineringen av helse- og/eller sosialtjenester og sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å følge deg opp. Forvaltningsenheten utpeker tjenestestedet som skal være ansvarlig for dette. Brukers ønsker om bestemt koordinator skal vektlegges.

Formålet med utarbeidelse av en individuell plan er å sikre at du:

  • får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • får kartlagt dine mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder
  • får vurdert og koordinert tiltak som kan bidra til å dekke dine bistandsbehov
  • får bistand til å styrke samarbeidet mellom dem som gir deg hjelp, og eventuelt pårørende og andre samarbeidspartnere som for eksempel NAV, hjelpemiddelsentral, fastlege.

Det er en klar forutsetning at du som bruker skal medvirke når en slik plan lages.

Om søknadsprosessen

Dersom du allerede mottar tjenester fra kommunen, kan du be om å få en individuell plan.

Hvis kommunen avslår dette, vil du skriftlig bli orientert om at du kan klage til helsetilsynet i fylket.

Søknadsfrist

Anmodninger om individuell plan behandles fortløpende.
Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette

Søknad sendes til

Dersom du allerede får tjenester fra kommunen, kan du be om å få en individuell plan hos den som gir deg tjenester. Det stilles ikke krav til at det skal foreligge en skriftlig søknad. Dersom du ikke mottar tjenester fra kommunen og mener du har rett på en individuell plan må du kontakte forvaltningsenheten for din bydel:

Søknader som gjelder Psykisk helse skal sendes til: Forvaltningsenhet  psykisk helse

Klagemulighet

Klageadgangen er forankret i den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Fylkesmannen er klageinstans etter sosialtjenesteloven og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

Du kan klage dersom du ikke får en induviduell plan, eller hvis planen ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften).  Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

Barnevernloven § 3-2a
Psykisk helsevernloven § 4-1
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 og § 7-1
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Lov om sosiale tjenester i NAV kap. 4
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5
Introduksjonsloven § 6
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 22
Forskrift om individuell plan i NAV

Lover

Retningslinjer

Forskrifter