Gå tilbake til:
Du er her:

Har du mistanke om alvorlig psykisk sykdom i familien eller hos en bekjent, kan du kontakte personens fastlege. Dersom fastlegen ikke er kjent, kan de lokale avdelinger for psykisk helse, Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt eller Kommuneoverlegen få beskjed.
Ved akutt fare for liv og helse, ring 113. 

Som regel vil fastlegen prøve å få til en frivillig undersøkelse. Hvis personen det gjelder ikke har fastlege i Bergen, må ofte Legevakten involveres.

Dersom en person med mistenkt alvorlig psykisk sykdom unndrar seg en frivillig undersøkelse, kan Kommuneoverlegen bestemme at legeundersøkelse skal gjennomføres mot personens egen vilje.. Psykiatriambulansen vil deretter bringe vedkommende til fastlegen eller legevakten. Undersøkende lege må så vurdere hvilken helsehjelp pasienten trenger.

Se også helsenorge.no om tvungent psykisk helsevern.

Pris

Når det foreligger et vedtak om tvungen legeundersøkelse, trenger pasienten ikke betale egenandel for undersøkelsen.

Kriterier og vilkår

Dersom det blir behov for en legeundersøkelse og frivillighet ikke fører frem, kan Kommuneoverlegen fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse. Et slikt vedtak skal være skriftlig og opplyse om hvem som eventuelt har fremsatt begjæring og gitt uttalelse i saken. Det skal også fremgå hvilke frivillige tiltak som har vært forsøkt. I henhold til Forvaltningsloven skal pasienten som hovedregel forhåndsvarsles om vedtaket. Varsling kan unnlates dersom det medfører fare for at pasienten unndrar seg undersøkelsen.

Om søknadsprosessen

Bekymringsmeldingen skal helst være skriftlig, men personsensitiv informasjon skal aldri sendes via e-post. I hastetilfeller gjelder telefonisk formidling av bekymringsmeldingen.

Klagemulighet

Et vedtak om tvungen legeundersøkelse kan påklages til Fylkesmannen i Hordaland. En klage vil ikke stoppe iverksettelsen av vedtaket. Klagefristen er tre uker.