Gå tilbake til:
Du er her:

Utgangspunktet for helsehjelp er at den er frivillig. Det kreves derfor samtykke fra pasienten før behandling eller annen helsehjelp kan gjennomføres. Når en psykisk syk pasient samtykker er det fastlegen i samarbeid med kommunal psykiatritjeneste som har ansvar for undersøkelse og behandling av pasienten.

Offentlige myndigheter har imidlertid ansvar for å bidra til at alvorlig psykisk syke personer, som ikke selv søker kontakt med det psykiske helsevernet skal komme i kontakt med helsetjenesten. Kommunelegene ved Byrådsavdeling for helse og omsorg og Etat for helsetjenester har en viktig rolle i slike saker. Når kommunelegene blir gjort oppmerksomme på personer med alvorlig psykisk sykdom som ikke mottar nødvendig hjelp, vil legene først avklare om det er sannsynlig at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og om det kan foreligge behov for øyeblikkelig hjelp på grunn av at pasienten utgjør en fare for eget eller andres liv og helse. Dersom en slik faresituasjon foreligger og pasienten ikke frivillig vil motta hjelp kan kommunelegen gjøre vedtak om tvungen legeundersøkelse enten hos fastlegen eller ved legevakten. I tilfeller der kommunelegen allerede kjenner til pasienten kan kommunelegen begjære pasienten innlagt i psykiatrisk sykehus. Loven krever imidlertid at en lege utenfor sykehus (fastlege eller lege ved legevakten) og en sykehusspesialist undersøker pasienten og er enig i at pasienten bør innlegges.

I tilfeller der det ikke foreligger en faresituasjon involveres pasientens fastlege for å prøve å få til frivillig undersøkelse og behandling. Hvis pasienten ikke har fastlege i Bergen må legevakten involveres.

Dersom forsøket på frivillighet ikke fører frem og det er sannsynlig at pasienten har en alvorlig sinnslidelse og at det antas at pasienten vil ha god effekt av behandlingen, kan kommunelegen fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse.

Se også helsenorge.no om tvungent psykisk helsevern.

Pris

I utgangspunktet må du betale egenandel for behandling ved Legevakten. Størrelsen på egenandelen og materielltaksten fastsettes av Stortinget. Folketrygden kan imidlertid dekke egenandelen ved legevakt og fastlegebesøk for alvorlig psykisk syke pasienter som på grunn av sykdommen vanskelig håndterer sin egen økonomi.

Kriterier og vilkår

Vedtak om tvungen legeundersøkelse fattes av leger i samfunnsmedisinske stillinger i kommunen. Vedtak skal være skriftlig og opplyse om hvem som eventuelt har fremsatt begjæring og gitt uttalelse i saken. I henhold til Forvaltningsloven skal pasienten som hovedregel forhåndsvarsles om vedtak og varsles. Slik varsling kan unnlates dersom det medfører fare for at pasienten unndrar seg undersøkelsen. Pasienten skal også underrettes om hvem som eventuelt har fremsatt begjæring og hvem som har gitt uttalelse i saken.

Om søknadsprosessen

Pårørende, naboer, helsepersonell og politi o.l. kan melde fra om mistanke om alvorlig psykisk syke personer som ikke får nødvendig hjelp av det psykiske helsevernet. Fortrinnsvis bør personens fastlege kontaktes. Bekymringsmeldinger kan også gis til kommunelegene. Kommunelegene vil kunne avklare hvilken fastlege pasienten har, og sørge for kontakt mellom fastlege og pasient. Kommunelegene kan også etablere kontakt til kommunal psykiatritjeneste, spesialisthelsetjeneste, psykiatrisk akuttteam og et eget behandlingsteam som etablerer kontakt med pasienter som har falt ut av psykiatrisk behandlingsopplegg.
Utenom vanlig arbeidstid kan Bergen legevakt kontaktes.

Klagemulighet

Vedtak om tvungen legeundersøkelse og begjæring om innlegging kan påklages til fylkesmannen.