Gå tilbake til:
Du er her:

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et behandlingstilbud til personer som er avhengige av heroin eller andre opioider (morfinliknende stoff). 

Den legemiddelassisterte behandlingen gis av spesialisthelsetjenesten som er Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin. 

Hvordan komme inn i LAR-behandling?
NAV sosialtjeneste og fastleger kan henvise brukere/pasienter til Helse Bergen HF som er ansvarlige for inntak til behandling og legemiddelutdeling.

Poliklinikk M31
M31 er en lavterskel poliklinikk for vurdering av opioidavhengige for rask oppstart i LAR. Der kan rusavhengige møte opp uten henvisning. Les mer om M31.

Rehabiliteringen i LAR
Kommunen er ansvarlig for tilrettelegging av individuelle rehabiliteringsprosesser. Tjenesten utformes og koordineres av NAV i samarbeid med den enkelte bruker.

Du kan lese mer om rusmedisin LAR på Helse Bergen sine nettsider.

Om søknadsprosessen

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke har fått oppfylt din rett til helsehjelp, kan du etter pasient- og brukerrettighetsloven henvende deg til tjenesteyter/institusjon. Neste trinn er Helsetilsynet i fylket.

Lover og retningslinjer

Se:
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og kapittel 7 Klage.

Lover

Forskrifter