Gå tilbake til:
Du er her:

Hordaland politidistrikt og Bergen kommune har samordnet tiltakene for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge etter SLT-modellen (Samordne Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak).
Tiltakene som settes i gang skal rettes inn mot barn og unge som er i ferd med å få alvorlige rusproblemer eller kriminell adferd. SLT-modellen kan også brukes i forebyggende hensikt, for å hindre nyrekruttering i forhold til MC-kriminalitet, radikalisering, voldelig ekstremisme, menneskehandel, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, vold og overgrep.

I SLT-samarbeidet forsøker politiet og kommunen også å engasjere frivillige organisasjoner, privatpersoner, næringsliv, foreldre og ungdom. Samarbeidet kan også inkludere fylkeskommunen og nabokommunene.

Kriterier og vilkår

Målgruppe
SLT-modellen sin hovedmålgruppe er barn og unge, og særlig:

  • barn og unge som har vanskelige oppvekstforhold
  • barn og unge som ruser seg og/eller gjør lovbrudd
  • barn og unge som gjør, eller kan forventes å gjøre handlinger som er til skade for seg selv eller andre