Gå tilbake til:
Du er her:

Elektronisk journal

Bergen kommune benytter elektronisk journal innen alle helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, sosialtjenester og barneverntjenester.

Datasystemene ligger i en egen passordbeskyttet sikkerhetssone.  Systemene er rettighetsstyrt, slik at den enkelte ansatte ikke har innsyn i dokumenter eller journal dersom man ikke selv er saksbehandler eller yter tjeneste til personen.

For å få tilgang til de elektroniske saksbehandlings- eller journalsystemer må ansatte skrive under på taushetserklæring og IT- sikkerhetserklæring.

Kriterier og vilkår

Før det opprettes journal for den enkelte skal man bli orientert om dette. For barn under 16 år er det de foresatte eller verge som gis slik orientering. I tillegg til at man gis informasjon om at det etableres journal, skal man bli orientert om hva dette medfører.  Man skal blant annet bli informert om:

  • hvem som skal være ansvarlig for din journal
  • hvordan du skal gå frem for å få innsyn i egen journal
  • hvordan du skal gå frem for å få gjort rettelser i journal dersom det fremkommer opplysninger du mener er feil

Du kan lese mer om dine rettigheter og kommunens plikter her:  Datatilsynet

Lover og retningslinjer

Helseregisterloven og personregisterloven er to av lovene som regulerer dine rettigheter i forhold til de opplysningene som kommunen registrerer om deg i forbindelse med at du søker om eller at vi yter deg tjenester.

På bakgrunn av bestemmelser i forvaltningsloven og særlover, er det bare du og den som i embets medfør arbeider med, eller yter deg tjenester som skal ha innsyn i din journal.

Dersom du ønsker innsyn i egen journal, må du henvende deg til din saksbehandler eller ditt helsepersonell.  Dersom du nektes innsyn i deler av eller hele journalen, skal du samtidig orienteres om hvem som er klageinstans.  Klagen skal uansett sendes til den instans som nektet deg innsyn.  Dersom de opprettholder sitt vedtak om å nekte innsyn, er de forpliktet til å sende din klage videre til rette instans.

Lover

Forskrifter