Gå tilbake til:
Du er her:

For å drive handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri) må det søkes om tillatelse fra brannvesenet.

Tillatelsen åpner for videresalg av fyrverkeri kl. II og III til forbruker. I Bergen kommune er salgsperioden begrenset til 30. og 31. desember. Dersom den 30. faller på en søndag, gjelder tillatelsen for 29. og 31. desember. Dersom den 31. faller på en søndag, gjelder tillatelsen for 29. og 30. desember.

Pris

Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

Den som ønsker å videreselge fyrverkeri til forbruker må:

  • drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted
  • kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret
  • ha ansatt en ansvarshavende (særskilt utpekt person) med gyldig kompetansebevis.

Om søknadsprosessen

Søknadsfrist

Søknaden må være Bergen brannvesen i hende innen 1. mai inneværende år.

Søknad sendes til

Søknaden registreres elektronisk.

Saksbehandlingstid

Etter fristens utløp vil samtlige søknader behandles fortløpende.

Klagemulighet

Vedtak kan påklages etter forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17 - 4. Klagefristen er 3 uker fra mottagelsen av vedtaket. Eventuell klage rettes til Klagenemnda i Bergen og sendes brannsjefen.

Lover og retningslinjer

  • Brann- og eksplosjonsvernloven
  • Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff