Gå tilbake til:
Du er her:

Planlegger dere et stort arrangement eller en tilstelning som skal foregå i et bygg eller område som ikke normalt brukes til dette? Da må dere sørge for at brannsikkerheten blir ivaretatt. 

Ansvarlig må melde inn arrangementet til Bergen brannvesen og forklare hvordan sikkerheten skal ivaretas. Se også under "Kriterier og vilkår".

Målgruppe

Ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, konserter og andre tilstelninger.

Meldefrist

Meldefristen er minimum fire uker før arrangementet skal finne sted.

Kriterier og vilkår

Når du sender melding om arrangement, må du dokumentere hvordan du skal ivareta sikkerheten. Meldingen må inneholde:

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, hvor arrangementet skal foregå og ansvarlig for arrangementet.

  • Risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal forhindres og hvilke planlagte sikkerhetstiltak som skal redusere konsekvensene hvis noe går galt.

  • Beskrivelse av bygningens eller områdets utforming.

  • Informasjon om installasjoner og utstyr, for eksempel alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr, rømningsskilt og belysning.

  • Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand.

  • Beskrivelse av rømningsveiene med tanke på beregnet persontall og rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.

  • Prosedyrer for evakuering.

  • Oversikt over sikkerhetspersonell - antall, rutiner og ansvar, gjennomført opplæring og øvelse.

  • Bekreftelse på tilrettelagt tilkomst for brann- og redningspersonell.

  • Informasjon om bruk av brannfarlig vare. (Ved bruk av pyroteknisk varer må det sendes egen søknad til Bergen brannvesen.)  

Om søknadsprosessen

Send inn melding via elektronisk meldeskjema.

Lover og retningslinjer

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14.06.2002» og «Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013: Veileder for sikkerhet ved store arrangementer.