Gå tilbake til:
Du er her:

Religion, livssyn og etikk (RLE)/religiøse aktiviteter - melding om delvis fritak

Elever skal etter skriftlig melding fra foreldrene / de foresatte få fritak fra de deler av undervisningen som foreldrene / de foresatte eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Skolen skal legge til rette for at eleven får annen undervisning innenfor læreplanen. Det vil si at eleven får den samme kunnskapen som de andre elevene, men på en annen måte. Elever som har fylt 15 år, sender selv melding.  Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og foreldrene / de foresatte om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen.

Kristendom religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende. Skolen skal vise respekt for elevenes og foreldrenes / de foresattes religiøse og filosofiske overbevisninger og sikre retten til likeverdig opplæring. Likevel kan det oppstå situasjoner som enkelte foreldre/foresatte eller elever opplever som problematiske.

Dersom en elev eller elevens foresatte opplever skoleaktiviteter som utøvelse av annen religion eller livssyn, har eleven rett til fritak fra disse aktivitetene. Det samme gjelder dersom en aktivitet oppleves som støtende eller krenkende. Rett til fritak på slikt grunnlag gjelder uansett i hvilket fag eller sammenheng aktiviteten utøves. Fritaksretten er således ikke bare knyttet til KRLE-faget (kristendom, religion, livssyn og etikk).

Slikt fritak trenger det ikke søkes om. Det er tilstrekkelig å sende en skriftlig melding til skolen om at fritak kreves. Meldingen behøver ingen grunngivelse. Elever over 15 år kan selv kreve fritak uten samtykke fra foresatte.

Merk at fritaksretten ikke gjelder kunnskapsinnholdet i fagene - heller ikke kunnskapsdelen i KRLE-faget.

Om søknadsprosessen

Foreldre/foresatte må melde skriftlig til skolen hvilke aktiviteter de vil eleven skal fritas fra. Elever som har fylt 15 år, kan selv gi skriftlig melding uten samtykke fra foreldre/foresatte.

Søknad sendes til

Ved utfylling av elektronisk skjema blir søknaden sendt direkte til postmottaket på aktuell skole.

Klagemulighet

Hvis skolen ikke godtar fritaksmeldingen, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og retningslinjer

Se
forvaltningsloven
opplæringslova § 2-3 a Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa og § 2-4 Undervisninga i faget kristendom, religion, livssyn og etikk

Lover

Retningslinjer

Har du spørsmål?

Kontakt Seksjon skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.