Gå tilbake til:
Du er her:

Selv om levealder og helsestatus har vist bedring for befolkningen som helhet, har forskjellene i dødelighet og sykelighet økt. Det er dokumentert forskjeller først og fremst knyttet til utdanning, yrke og inntekt, og levealder varierer med opptil ti år innen ulike yrkesgrupper.

Kommunen skal ifølge Kommunehelseloven ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne.

Dette gjøres i all hovedsak gjennom kartlegging og utarbeiding av rapporter:

  • Etat for helsetjenester har utarbeidet en rapport om levekår og helse i Bergen. Rapporten gir en oversikt over dødelighet, sykefravær og uførhet i ulike deler av kommunen.
  • Helsevernenheten utarbeider oversikt over risikoområder for bl.a. legionella, og gjennomfører kontinuerlig luftovervåkning for å kunne oppdage luftforurensing.
  • Smittevernkontoret får meldinger fra fastleger og sykehus i kommunen ved ulike infeksjonssykdommer, og får på denne måten lokal oversikt over forekomst av disse sykdommene.
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som ligger under Etat for barn og familie, gjennomfører helsekontroller av alle barn før skolestart og i 8. klasse. Det er et omfattende og viktig kartleggingsarbeid som gir verdifull informasjon om kommunens barn og ungdom.
  • Utekontakten foretar ulike sosiale kartlegginger av grupper som har vanskelige levekår.
  • Bergensklinikkene utarbeider på oppdrag fra Bergen kommune en undersøkelse om 8. og 10. klassingers forhold til rusmidler.
  • Kommunen samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RVTS Vest) om undersøkelsen Barn i Bergen. Dette er en undersøkelse av psykisk helse og utvikling hvor tre årskull med barn i Bergen følges med regelmessige undersøkelser frem til voksen alder.

Levekårsrapport (Bergen kommune, 2016

Folkehelseprofilen (Folkehelseinstituttet, 2017)

Risikoindeks for folkehelse (Hordaland fylkeskommune, 2015)

Helseatferd og påvirkningsfaktorer blant barn og unge (Bergen kommune, 2014

Levekårsundersøkelse (Bergen kommune, 2011)

Nettsider om Barn i Bergen-undersøkelse

Utekontaktens publikasjone

Bergensklinikkenes publikasjoner

Rapporter og informasjon om kartleggingene av levekår, er gratis.

Lover og retningslinjer

Kommunen skal ifølge Kommunehelseloven ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne.

Lover